Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

ODBOR ZÁLEŽITOSTÍ EÚ

Zodpovednosti a právomoci:

(1) v oblasti koordinácie organizačných útvarov v oblasti záležitostí EÚ

a) koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť organizačných útvarov v oblasti záležitostí EÚ so zameraním na presadzovanie dôsledného systémového prístupu pri uplatňovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

b) koordinuje rozhodovacie procesy v záležitostiach EÚ na ministerstve a zabezpečuje spoluprácu s EÚ vo veciach týkajúcich sa implementácie práva EÚ v oblasti vecnej pôsobnosti rezortu,

c) monitoruje plnenie legislatívnych úloh v rámci implementácie práva EÚ v oblasti vecnej pôsobnosti rezortu,

d) zodpovedá za koordináciu prípravy pozičných dokumentov Slovenskej republiky v oblasti vecnej pôsobnosti ministerstva a v spolupráci s príslušnými útvarmi zabezpečuje realizáciu úloh v týchto oblastiach,

e) poskytuje informácie, ktoré sa týkajú záležitostí EÚ, organizačným útvarom ministerstva a ďalším subjektom,

f) pripravuje podklady na rokovanie spoločných orgánov Slovenskej republiky a EÚ,

 

(2) zabezpečuje prípravu

a) materiálov a súhrnných stanovísk za oblasť záležitostí EÚ v rámci pôsobnosti ministerstva,

b) inštrukcií na rokovania COREPER I a stanovísk pre ministra na rokovanie Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku,

c) materiálov v rámci rozhodovacích procesov v záležitostiach EÚ pre MZV SR, Úrad vlády SR, Národnú radu SR – Výbor pre európske záležitosti (VEZ), Stále zastúpenie SR pri EÚ a zúčastňuje sa na rokovaniach k novým legislatívnym návrhom EÚ vo výboroch NR SR,

d) národných dokumentov požadovaných inštitúciami EÚ v spolupráci s inštitútom stratégie,

 

(3) vedie činnosť Rezortnej koordinačnej skupiny ministerstva pre záležitosti EÚ (RKS) a plní funkciu sekretariátu RKS a pracovných skupín Rady EÚ pre oblasti v pôsobnosti rezortu v súlade so štatútom,

(4) zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach Komisie pre záležitosti EÚ (KEÚ I) na MZV SR a spolupracuje s RKS ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

(5) zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ a vyhodnocuje účasť zástupcov ministerstva na rokovaniach pracovných skupín Rady EÚ,

(6) spolupracuje s inštitúciami EÚ, Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike a ďalšími slovenskými a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti záležitostí EÚ, s partnerskými inštitúciami členských štátov EÚ a kandidátskych štátov,

(7) koordinuje a organizuje spoluprácu s vedecko-výskumnými inštitúciami pri plnení úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ,

(8) koordinuje a zabezpečuje technické konzultácie s Európskou komisiou v oblastiach pôsobnosti rezortu, v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ,

(9) spracováva, monitoruje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh útvarov ministerstva vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR a uznesení vlády SR v oblastiach, ktoré sa týkajú záležitostí členstva Slovenskej republiky v EÚ,

(10) zabezpečuje fyzicky a elektronicky (databáza ASKOM) archiváciu dokumentov spojených s rozhodovacími procesmi EÚ,

(11) koordinuje a zabezpečuje prípravu predsedníctva SR v EÚ v rámci pôsobnosti ministerstva.

 

na začiatoktlačiť