Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR

 

1. zasadnutie - 26. 11. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov
 3. Štatút pracovnej skupiny
 4. Príprava Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Súčasné problémy v odbornom vzdelávaní a príprave na trh práce v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Systém duálneho vzdelávania
 7. Propagácia odborného vzdelávania a prípravy na trh práce
 8. Mladý tvorca 2016
 9. Nominácie prizvaných osôb na stretnutie rezortnej pracovnej skupiny
 10. Rôzne
 11. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

2. zasadnutie - 9. 3. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Plánovanie výkonov pre prvé ročníky stredných škôl
 4. Informácia o činnosti Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
 5. Aktuálne problémy v odbornom vzdelávaní a príprave v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a názory stredných odborných škôl
 6. Príprava pre trh práce v nadväznosti na odborné vzdelávanie v rezorte
 7. Propagácia odborného vzdelávania a prípravy, súčasné a plánované aktivity
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

3. zasadnutie – 21. 9. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Propagácia OVP – Víkendové kariérne poradenstvo Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu
 3. Príprava webovej stránky Študuj dopravu
 4. Aktuálne problémy odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve
 5. Činnosť a aktivity Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
 6. Udelenie výnimky zriaďovateľom pri otváraní málopočetných tried na SŠ
 7. Kontrola plnenia úloh
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

4. zasadnutie - 16. 2. 2017

Program: 
 

 1. Otvorenie
 2. Aktualizácia Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby
 3. Aktivity zamerané na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby v roku 2017
 4. Pravidelné informácie o aktuálnej činnosti Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 
 5. Odborné vzdelávanie a príprava v oblasti pošty 
 6. Kontrola plnenia úloh
 7. Rôzne
 8. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia 

 

5. zasadnutie - 28. 9. 2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Príprava Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby
 4. Nastavenie cieľov a reformných procesov v OVP a diskusia k téme
 5. Aktivity zamerané na propagáciu odborného vzdelávania v rezorte v roku 2017
 6. Plán aktivít zameraných na propagáciu odborného vzdelávania v rezorte v roku 2018
 7. Potreby trhu práce a plánovanie výkonov stredných škôl
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia
na začiatoktlačiť