Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o odmietnutí poskytnúť informáciu požadovanú podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo proti akémukoľvek rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (napr. v prípade, ak rozsah poskytnutej informácie nie je v súlade s požiadavkou žiadateľa) môže občan podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 uvedeného zákona.

 

Rozklad sa podáva písomne, pričom ho treba adresovať tomu, kto rozhodnutie vydal alebo mal vydať. V prípade prvostupňových rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. občania adresujú opravné prostriedky odboru komunikácie MDVRR SR. V prípade podania rozkladu proti iným rozhodnutiam ministerstva, adresujú občania rozklad tomu odboru/sekcii ministerstva, ktoré vydalo prvostupňové rozhodnutie. Rozklady je možné podať poštou na adresu: MDVRR SR, (názov odboru/sekcie ministerstva, ktoré rozhodnutie vydalo na prvom stupni), Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, SR alebo doniesť priamo do podateľne ministerstva na tej istej adrese v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:30 hod.

 

Návrh na obnovu konania sa podáva na správnom orgáne, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni. Návrh sa podáva na správnom orgáne v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

 

Návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania preskúmava správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. V prípade rozhodnutí MDVRR SR je to minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

 

V konaní podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o rozklade proti rozhodnutiu odboru komunikácie MDVRR SR (povinnej osoby), ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje minister. Minister rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia rozkladu odborom komunikácie MDVRR SR (povinnou osobou). Ak minister v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

Rozhodnutie môže byť súdne preskúmateľné (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku), ak účastník konania využil všetky riadne opravné prostriedky (podal odvolanie/rozklad) a rozhodnutie je právoplatné. Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

 

na začiatoktlačiť