Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

 

Igor Janckulík
splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty na Slovensku

Kontakt:
tel.: 02/ 594 94 717
mobil: 0905 522 228
e-mail: Igor.janckulik@mindop.sk
Útvar splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty
Mgr. Radko Duda
tel.: 02/ 594 94 783
mobil: 0918 951 044
e-mail: radko.duda@mindop.sk  

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020

Cestná doprava
Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky diaľničné úseky.

Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom  rýchlostnej cesty R4. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od výšky disponibilných zdrojov financovania pokračovať smerom na sever v úsekoch s najvyššou intenzitou. Na Orave sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme vlády bude pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice. Vláda bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou cestou.

Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním koncesnej zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Použitie tejto metódy financovania bude vláda zvažovať aj pri ďalších projektoch cestnej infraštruktúry.

Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj s dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj v Komárne.

Realizácia významných investícií do cestnej dopravnej infraštruktúry má nespochybniteľne pozitívne ekonomické a sociálne vplyvy nielen regionálneho významu, ale pozitívne vplýva aj na znižovanie regionálnych rozdielov. Rozsah ich realizácie bude však ovplyvnený disponibilnými možnosťami štátu so zohľadnením prijatia tzv. investičnej výnimky vzťahujúcej sa na financovanie významných investícií. Vláda bude preto usilovať o ústavnú dohodu na prijatie tzv. investičnej výnimky.

Aj napriek zintenzívneniu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v posledných rokoch a ambicióznych plánoch nastupujúcej vlády sú z pohľadu dopravy pre Slovensko stále mimoriadne dôležité cesty prvej triedy, po ktorých sa realizuje takmer polovica dopravných výkonov na cestnej sieti. Stav ciest prvej triedy do veľkej miery ovplyvnilo dlhodobé podfinancovanie. Vláda má ambíciu začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest prvej triedy. Prioritou budú úseky s najväčším stupňom poškodenia a cesty prvej triedy na významných cestných koridoroch, na ktorých nie sú vybudované paralelné diaľničné úseky. Dobudovaním a zmodernizovaním niektorých úsekov ciest prvej triedy vláda podporí regióny, cez ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich dokážu aspoň dočasne nahradiť.

Vláda počas nasledujúcich štyroch rokov zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch a prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 2020 podporí opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.

Zdroj: http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2016-2020/

na začiatoktlačiť