Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Eurofondy 2014 - 2020
    Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
    Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
    Verejné obstarávanie
      Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zákazky zadávané po 18.04.2016 - zákon 343/2015 Z.z.)
        Príručka pre realizáciu VO, verzia 1.1, účinnosť od 1. júna 2017
        Archív
      Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zákazky zadávané do 17.04.2016 - zákon 25/2006 Z.z.)
      Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII, prioritná os č. 1-6
      Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7 (.pdf)
      Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe
    Príručka CBA OPII - dopravné projekty
    Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP OPII
    Príručka pre prijímateľa OPII
    Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII
    Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty
    Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - národné/veľké/TP projekty
    Plány udržateľnej mobility
    Prehľad ukazovateľov a metodika stanovenia hodnôt ukazovateľov OPII
    Manuál pre informovanie a komunikáciu
    Manuál CEF - dopravná infraštruktúra
    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - vzor
    Výzvy na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
    Vyzvania na predkladanie ŽoNFP v rámci OPII
  Eurofondy 2007 - 2013
na začiatoktlačiť