Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

 

Stretnutie pracovnej skupiny potvrdilo význam úlohy, ktorú má podporný tím pre tvorbu Koncepcie mestského rozvoja SR

           Ministerstvo dopravy a výstavby v roku 2014 zriadilo pracovnú skupinu pre mestský rozvoj a prizvalo do nej významných slovenských odborníkov, ktorí z hľadiska svojej pôsobnosti a odbornej erudície môžu významnou mierou prispieť k smerovaniu ďalšieho rozvoja slovenských miest. Zástupcovia krajských miest, strešných organizácií samosprávy, rezortných ministerstiev, akademickej obce, podnikateľského a mimovládneho sektora sa 14.marca na pôde nášho ministerstva stretli už na svojom 7. zasadnutí.

           Všetci zúčastnení ocenili, že Koncepcia mestského rozvoja SR (ďalej len „koncepcia“) je plne v súlade s Novou urbánnou agendou, prijatou na globálnej konferencii OSN Habitat III v októbri 2016 a je harmonizovaná s aktivitami uskutočňovanými v rámci realizácie Urbánnej agendy pre EÚ.

           Koncepcia má však v prvom rade reagovať na podmienky slovenských miest. Má za cieľ navrhnúť všeobecne akceptovateľnú víziu pre ich budúcnosť a navrhnúť ucelený súbor odporúčaní a opatrení, ktoré pomôžu mestám lepšie zabezpečiť plnenie im príslušných úloh s cieľom kvalitného a úspešného rozvoja. Zatiaľ čo vízia, že mestá budú poskytovať zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život je dobre akceptovateľná, spôsoby, ako to dosiahnuť narážajú na viaceré prekážky. Jedna  najzávažnejších, aj z pohľadu prizvaných odborníkov je, že v zmysle zákona o obecnom zriadení sa predpokladá, že všetky obce bez ohľadu na ich veľkosť (teda od najmenších sídelných útvarov až po tie najväčšie so štatútom mesta) sú zodpovedné za plnenie rovnakej škály povinností. Takéto nastavenie neumožňuje reálne zohľadniť skutočný výkon kompetencií a s tým súvisiacu finančnú náročnosť. Mnohé obce, avšak poväčšine mestá, tak v súčasnosti musia poskytovať a  služby aj pre denne prítomné obyvateľstvo, ktoré prichádza do mesta z iných lokalít, pričom zabezpečovanie  príslušných služieb nemá v existujúcej príjmovej štruktúre kompenzované. Popri tom musí bezpodmienečne uspokojovať potreby vlastných občanov prihlásených k trvalému pobytu.

           Koncepcia mestského rozvoja nemá ambíciu vstupovať do ústavou zaručenej autonómnosti samospráv, avšak jej ambíciou je podporovať iniciatívy, ktoré prehodnotia v súčasnosti predpokladané samosprávne výkony a ich financovanie. Koncepcia si tiež ukladá za povinnosť posilniť medzirezortnú spoluprácu, komunikovať s ostatnými ministerstvami o materiáloch, ktoré pripravujú a majú vplyv na fungovanie miest. V kategórii ekonomických opatrení je popri identifikácii prekážok viaczdrojového financovania aj analýza možnosti vytvorenia fondu pre mestský rozvoj.

           Stretnutie potvrdilo predpoklad, že ak sa osobnostiam, ktorým záleží na úspešnom rozvoji miest umožní aktívne prispieť do tvorby štátnej politiky, materiál sa významne skvalitňuje a prehlbuje o detaily, ktoré nie je možné postrehnúť z úrovne štátnej správy. V neposlednom rade týmto získava na kredibilite a posilňuje sa jeho realizovateľnosť.

           Stretnutie pracovnej skupiny pre mestský rozvoj tiež umožnilo vzájomnú neformálnu komunikáciu prítomných, pričom mnohí z nich sa pri bežnom výkone svojich povinností nemajú možnosť stretnúť. Týmto všetkým prítomným vyjadrujeme svoje srdečné poďakovanie a vzájomne si prajeme úspešné zavŕšenie prác na Koncepcii mestského rozvoja SR a jej následnej realizácii tak, aby sme spoločne žili v dobrej a úspešnej krajine.

 

na začiatoktlačiť