Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Používanie abecedy hláskovania v rádiotelefónii od 12. 10. 2017

Dňom 12. 10. 2017 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012, pokiaľ ide o aktualizáciu a doplnenie spoločných pravidiel lietania a prevádzkových ustanovení týkajúcich sa služieb a postupov v letovej prevádzke (SERA časť C), a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 730/2006.

Podľa bodu SERA.14020 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1185, sa v rádiotelefónii hláskujú vlastné mená, služobné skratky a slová, ktorých výslovnosť je diskutabilná, použitím abecedy hláskovania uvedenej v tabuľke S 14-2 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1185, t.j. uplatňuje sa anglická abeceda hláskovania.

Predmetná abeceda hláskovania je uverejnená aj v tabuľke č. 1 dokumentu Abeceda hláskovania (.pdf, 673 kB).

S ohľadom na čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú právne záväzné akty Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého je nariadenie všeobecne záväzný právny akt, ktorý je záväzný vo svojej celistvosti a je priamo aplikovateľný vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa od 12. 10. 2017 v Slovenskej republike neuplatňuje slovenská abeceda hláskovania. Pri najbližšej úprave leteckého predpisu L 10 Letecké telekomunikácie, Zväzok II, bude upravené aj používanie príslušnej abecedy hláskovania, t.j. slovenská abeceda hláskovania bude z tohto leteckého predpisu vypustená.

 

na začiatoktlačiť