Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

L 19 Systém riadenia bezpečnosti

Štandardy a odporúčania Medzinárodnej organizácie civilného letectva Annex 19 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „štandardy a odporúčania Annex 19 k Dohovoru“) upravujú najmä

právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, a to

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom znení,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení,
 • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 02. 2014),
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24. 04. 2014),
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. EÚ L 63, 06. 03. 2015),

prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál, a to

 • rozhodnutie č. 2003/11/RM výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva zo dňa 5. novembra 2003 o definíciách a skratkách používaných v certifikačných špecifikáciách pre výrobky, časti a zariadenia (CS-Definitions) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2012/006/R výkonného riaditeľa agentúry zo dňa 19. apríla 2012 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011 zo dňa 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 - „Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál k časti – ARA v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2012/007/R výkonného riaditeľa agentúry zo dňa 19. apríla 2012 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011 zo dňa 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 - „Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál k časti - ORA“ v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2012/016/R výkonného riaditeľa agentúry zo dňa 24. októbra 2012 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 – Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál k časti – ARO v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2014/012/R výkonného riaditeľa agentúry z 27. februára 2014 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, (Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál pre letiská – Prvé vydanie) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2014/017/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. apríla 2014 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k Časti ORO nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2012/017/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. októbra 2012 (2. vydanie prijateľných spôsobov dosiahnutia súladu a poradenského materiálu k Časti ORO) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2015/010/R výkonného riaditeľa Agentúry z 13. marca 2015 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 v platnom znení,

všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, a to

 • zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve,

ostatné právne predpisy, a to

 

Štandardy a odporúčania Annex 19 k Dohovoru, ktoré nie sú implementované vyššie uvedenými osobitnými predpismi, upravuje letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti vydaný rozhodnutím č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017 (ďalej len „rozhodnutie“) a sú uvedené v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 01. 01. 2018.

na začiatoktlačiť