Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu

Štandardy a odporúčania Medzinárodnej organizácie civilného letectva Annex 18 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „štandardy a odporúčania Annex 18 k Dohovoru“) upravujú najmä

právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, a to

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 09. 04. 2008) v platnom znení,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení,
 • nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24. 04. 2014),

prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál, a to

 • rozhodnutie č. 2012/019/R výkonného riaditeľa agentúry zo dňa 24. októbra 2012 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 – Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál k časti – SPA v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2013/021/R výkonného riaditeľa agentúry z 23. augusta 2013 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli na prevádzku neobchodnej leteckej dopravy so zložitými motorovými lietadlami k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, („Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál k Časti - NCC“) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2014/015/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. apríla 2014 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k Časti CAT nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2012/018/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. októbra 2012 (2. vydanie prijateľných spôsobov dosiahnutia súladu a poradenského materiálu k Časti CAT) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2014/016/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. apríla 2014 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k Časti NCO nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2013/021/R výkonného riaditeľa Agentúry z 23. augusta 2013 (2. vydanie prijateľných spôsobov dosiahnutia súladu a poradenského materiálu k Časti NCO) v platnom znení,
 • rozhodnutie č. 2014/018/R výkonného riaditeľa Agentúry z 24. apríla 2014 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli k Časti SPO nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenského materiálu k Časti SPO) v platnom znení,

všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, a to

 • zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve,
 • vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 105/2016 Z. z,

ostatné právne predpisy, a to

 • rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 132 z 15. augusta 2003, ktorým bol schválený predpis JAR – OPS 3 Obchodná letecká doprava (Vrtuľníky) v platnom znení,
 • rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016, ktorým sa vydáva Národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva,
 • rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 30166/2017/SCL/87405 zo dňa 15. 12. 2017, ktorým sa vydáva letecký predpis L 19 Systém riadenia bezpečnosti.

 

Štandardy a odporúčania Annex 18 k Dohovoru, ktoré nie sú implementované vyššie uvedenými osobitnými predpismi, upravuje letecký predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu vydaný rozhodnutím č. 26377/2017/SCL/90717 zo dňa 28. 12. 2017 (ďalej len „rozhodnutie“) a sú uvedené v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 01. 02. 2018.

na začiatoktlačiť