Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.


Štátne podnikateľské organizácie


Názov organizácie:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 
Riaditeľ: Ing. Blažej Zaujec
Sídlo: Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava

Telefón:

Fax:

Web:

02/4857 2100
02/4857 2105 - fax 

www.lps.sk, info@lps.sk

 


Štátny podnik založený podľa zákona č 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Štátny podnik vykonáva najmä letecké prevádzkové služby vo vzdušnom priestore SR, letové informačné služby a letové telekomunikačné služby.
Názov organizácie:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Generálny riaditeľ. Mgr. Martin Erdössy
Sídlo: Klemensova 8
813 61 Bratislava

Telefón:

Fax:

Web:

02/2029 7007, 2029 7018
02/2029 4700
www.zsr.sk

Železnice Slovenskej republiky sú zriadené zákonom o Železniciach Slovenskej republiky č. 258/1993 v znení neskorších predpisov. ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností. Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí, výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
Organizačné jednotky zapísané v obchodnom registri:
  • ŽSR - Závod služieb železníc Bratislava,
  • ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava,
  • ŽSR - Železničné zdravotníctvo Bratislava,
  • ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava,
  • ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania,
  • ŽSR - Závod protipožiarnej ochrany železníc Bratislava,
  • ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava,
  • ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina.


na začiatoktlačiť