Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Odbor železničnej a kombinovanej dopravy
    Odbor železničnej dopravy
    Dohody o železničnej doprave
    Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
    Zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej doprave (COTIF)
    Výkladové ustanovenia k COTIF a jeho príloh v znení platnom pre SR od 1. decembra 2010
    Dohoda medzi Európskou úniou a Medzištátnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 v znení protokolu z 3. júna 1999
    Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2008 - 2010
    Dodatok č. 3 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2008 – 2010 zo dňa 7.1.2008
    Zmluva o prevádzkovaní dráh na rok 2008
    Zmluva o prevádzkovaní dráh na rok 2009
    Zmluva o prevádzkovaní dráh na rok 2010
    Modernizácia a rozvoj mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na obdobie rokov 2008 - 2010 (2012)
    Správa o stave plnenia projektov modernizácie mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
    Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej doprave
  Odbor štátnej železničnej správy
  Oznámenie o určení bezpečnostných predpisov v železničnej doprave v SR
  Oznámenie o oznamovaní vážnych nehôd a mimoriadnych udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach
  Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry
  Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe
  Ukazovatele plnenia zmlúv vo verejnom záujme
  Analýza fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
  Program revitalizácie železničných spoločností
  Jednotná vízia železničného sektora v SR
  Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
  Železničné nákladné koridory
  Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD)
  Vnútroštátna legislatíva
na začiatoktlačiť