Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Iné

Choď na:   1 2 3 4 5 6 7 8

Text príspevku Príspevok pridal
Zoznam zrusenych VIN cisiel
Chceme Vas poziadat o zoznam VIN cisel aut, ktore sa Citroen a Peugeot rozhodol po takmer dvoch rokoch prevadzky zrusit. Tychto aut by malo byt po celej Europe 800 na Slovensku 68, vratane nasho rodinneho auta. Je nanajvys zvlastne, ze nikto neskumal technicky stav tychto vozidiel, ktore sa bez problemov zapojili do dopravnej prvadzky a bez akychkolvek problemov pokial viem aj vacsina tychto aut funguje. Jedna sa o auta boli vyrobene v Spanielsku a mali byt po poistnej udalosti v Taliansku. Chcem Vas poziadat na zaklade slobodneho pristupu k verejnym informaciam o tento zoznam, kedze Citroen, Peugeot sa vyjadril, ze ide o "nebezpecne auta", ministerstvo ich nema dovod zatajovat. Dakujeme

Odpoveď ministerstva:
Zoznam vozidiel nájdete na internetovej stránke ministerstva: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=101613 .
Zuzana
14.5.2011 19:56
Vlastníctvo pozemných komunikácií
Dobrý deň,
kto je vlastníkom jednotlivých vetiev na mimoúrovňových križovatkách a úrovňových križovatkách a v koho kompetencií je správa a odborný dozor na týchto vetvách? V súčasne platnom zákone o pozemných komunikáciách táto problematika nie je riešená.

Odpoveď ministerstva:
Uvedenú problematiku riešia Technické podmienky MDVRR SR TP 03/2004 Usporadúvanie cestnej siete, ktoré sú zverejnené na stránke ministerstva: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4761
Roman
13.4.2011 12:57
Denne svietenie
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť, aby ste sa na chvíľu zamysleli nad povinnosťou jazdiť so zapnutými svetlami celý deň. Na prínos denného celoročného svietenia v našej zemepisnej šírke chýbajú praktické dôkazy. Denné svietenie má množstvo nevýhod:
-jazda so svetlami skutočne nie je zadarmo a ani životnému prostrediu neprospieva
-zvyšuje spotrebu paliva, zvyšuje produkciu emisii CO2, vyššia spotreba žiaroviek, kratšia životnosť autobatérií, častá poruchovosť alternátorov a celkovej elektroinštalácie
-u mnohých automobilov je veľmi problematická výmena vypálených žiaroviek, keďže sa tieto žiarovky častejšie vypaľujú neustálemu svieteniu, tak sa čoraz častejšie stáva, že aj v noci jazdia autá s vypálenou žiarovkou, čo vôbec neprispieva k bezpečnosti a k zníženiu nehodovosti najmä v noci.
Príklad spotreby na Slovensku: Každých 100 km svietenia nás stojí asi o 0,3 litra benzínu viac. Pri predpokladanom ročnom počte ubehnutých 10 000 km to bude na jeden automobil 30 l navyše spotrebovaného benzínu a 72 kilogramov navyše vyprodukovaného CO2 . Pri jednom milióne osobných automobilov je to 30 000 000 litrov benzínu a 72 000 ton CO2 , čo už nie je maličkosť.
Ak ľudské oko vidí ojedinelé svetlá, skôr ich vníma a so spracovaním tejto informácie nemá mozog problémy. Veď na tom je založené povinné svietenie motocyklov aj cez deň, čo je iste bezpečnostný prínos. Na druhej strane keď svieti cez deň každý, mozog človeka nevie diferenciálne spracovať množstvo svetelných informácií a vzniká v ňom útlm. To znamená, že v záplave svetiel si vodič nevšimne svietiaceho motocyklistu, pre ktorého to bude zvlášť nebezpečné.
Naliehavejšie sú perspektívy záchrany životného prostredia. Európske organizácie na ochranu životného prostredia podporujú odhodlanosť bojovať proti klimatickým zmenám a znečisťovaniu ovzdušia. Napríklad obmedzením množstva kysličníka uhličitého (CO2 ) vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Možno aj preto niektoré krajiny od denného svietenia ustúpili.
Obmedzením povinnosti denného svietenia na zimné obdobie a za zníženej viditeľnosti v letnom období ušetríme nezanedbateľné množstvo paliva a znížime produkciu CO2, zabránime častému oslepovaniu protiidúcich vodičov, cyklistov, chodcov a zabránite používaniu nevhodných dodatočných denných LED svietidiel.
Vopred ďakujem za Vašu reakciu.

Odpoveď ministerstva:
Problematika nepatrí do kompetencie MDVRR SR. Na položenú otázku je oprávnené odpovedať Prezídium Polcajného zboru, nakoľko uvedená povinnosť je ustanovená v § 32 ods. 1 zákona č.8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Maros
11.4.2011 16:39
Odchod vedúceho STK
STK má vyškolených 4 technikov, z toho je jeden vedúci STK a jeden zástupca vedúceho STK. Vedúci STK dá dvojmesačnú výpoveď podľa zákona. Ak po uplynutí výpovednej doby a odídení vedúceho ani jeden zo zostávajúcich technikov neplní podmienky, aby mohol zastávať funkciu vedúceho STK a firma nemá adekvátnu náhradu za vedúceho STK, ako postupuje príslušný obvodný úrad dopravy? Lebo napr. zástupca vedúceho nemá koho zastupovať, pretože fyzicky ani papierovo vedúci už na STK nie je.

Odpoveď ministerstva:
Podľa § 39 ods. 1 písm. i) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) jednou z podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je, že žiadateľ „ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej tri fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly, z ktorých jedna je vedúcim stanice technickej kontroly a jedna je zástupcom vedúceho stanice technickej kontroly, a najmenej jednu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnej činnosti.”. Podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona oprávnená osoba technickej kontroly je povinná „bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy”) zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) až j) a § 43 ods. 2 písm. a) a b) zákona;” to znamená aj zmenu personálneho obsadenia stanice technickej kontroly podľa § 39 ods. 1 písm. i) zákona. Ak oprávnená osoba technickej kontroly túto oznamovaciu povinnosť nesplní, obvodný úrad dopravy podľa § 107 ods. 6 písm. a) zákona uloží tejto osobe pokutu do 3 319,39 eura a podľa § 42 ods. 2 písm a) zákona obvodný úrad dopravy môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly do vykonania opatrení na nápravu. Ak opatrenia na nápravu neboli vykonané, obvodný úrad dopravy podľa §42 ods. 3 písm. b) zákona zruší oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly z dôvodu, že oprávnená osoba technickej kontroly „v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) až j) zákona.”.
Damián
7.4.2011 11:11
Nadrozmerná doprava
Prosím o informáciu za akých podmienok môžeme dostať trvalé povolenie na nadrozmernú prepravu. Jedná sa o jediné štvornápravové vozidlo s kontajnerovým zariadením , kde rozmery sú v norme. Jediné čo nezodpovedá legislatíve je hmotnosť - prípustná je 32 ton, ale u nás bude 35 ton. Hmotnosť je nemenná a stála. V technickom preukaze je maximálna hmotnosť 35 ton. Povolenie potrebujeme na prevoz v rámci celého Slovenska.
S pozdravom ing.Deutscha

Odpoveď ministerstva:
Podľa položky 80 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná alebo nadrozmerná preprava") sa povolenie vydáva na každú jednotlivnú prepravnú trasu a prepravný zámer. Z uvedeného dôvodu nie je možné vydať trvalé povolenie na nadmernú alebo nadrozmernú prepravu.

Odpoveď ministerstva:
Požadované je uvedené v Článku VI zákona č. 144/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
petr.deutscha@seznam.cz
6.4.2011 15:46
Časový harmonogram splavnenia Váhu
Dobrý deň.
Na vašej web stránke v sekcii http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4391 sú uvedene v kapitole "6. Etapizácia a časový harmonogram projektu" informácie o časovom harmonograme projektu splavnenia Váhu, ktoré vzhľadom k tomu že je už rok 2011 vyzerajú dosť vtipne. Nebolo by rozumnejšie to z webu radšej odstrániť, resp. harmonogram upraviť? Termíny v harmonograme sa pomaly blížia, no na Váhu zatiaľ nebadať známky aktivít naznačujúcich splnenie plánu.

Odpoveď ministerstva:
Na internetovej stránke ministerstva www.mindop.sk sú uverejnené aktuálne platné dokumenty, ktoré boli schválené vládou. V oblasti vodnej dopravy je to Koncepcia rozvoja vodnej dopravy, ktorá bola schválená vládou SR uznesením č. 469 z 21.06.2000. V koncepcii sú použité v tom čase aktuálne údaje. Vládou schválené dokumenty nie je možné svojvoľne meniť alebo aktualizovať. Pokiaľ bude táto koncepcia novelizovaná samozrejme budú použité nové aktuálne údaje.
P. Gros
5.4.2011 10:33
začatie výstavby R2
Dobrý večer.

Už mnohokrát som sa zamýšľal nad tým čo sme urobili všetkým politickým stranám že Nás tak trestajú.Už minimálne 20 rokov Nás po každej smrteľnej nehode medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou upokojujú že už sa ta rýchlostna cesta začne stavať.Že Náš región nie je každému ukradnutý. Ale vždy sa výstavba oddiali. Raz to bolo pre Mečiara , potom ani neviem prečo.
Viem len to že spojnica z Čiech na Prievidzu a ďalej je v dezolátnom stave. Výsmešný stav cesty prvej triedy sa rieši na úsekoch 2 až 5 km. dopravnou značkou obmedzenie rýchlosti na 50 km.
Niekedy si myslím že som na Ukrajine a mám si kúpiť Moskviča. Pomohlo by mi keby som videli aspoň svetlo na konci tunela. Tak kedy sa ta rýchlostná cesta začne u Nás stavať.
S pozdravom a prianím pekného dňa praje platca daní.
Peter

Odpoveď ministerstva:
V návrhu dokumentu "Program prípravy a vystavby diaľnic a rýchlostnych ciest na roky 2011-2014", vypracovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý bude predloženy na schválenie vlády SR koncom apríla 2011 je predložený návrh na výstavbu rýchlostnej cesty R2 (hranica s ČR-Trenčin, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Zvolen a postupne až do Košíc) úseky Ruskovce-Pravotice v okrese Prievidza, Zvolen východ-Pstruša a Pstruša-Kriváň, okres Zvolen, Ožďany-Zacharovce, Zacharovce-Batka, Batka-Figa, okres Rimavská Sobota a Šaca-Košické Olšany, okres Košice. Iný usek rýchlostnej cesty R2 sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, v období do roku 2014, neplánuje pripravovať, resp. stavať. Ďalší návrh "Programu prípravy a výstavby..." na dalšie štvorročné obdobie s ďalšími úsekmi diaľnic a rýchlostnych ciest na výstavbu bude predložený koncom roku 2014.
Peter O.
29.3.2011 21:54
§ 102 Zákona 513/2009 - poverenie na vzdelávanie
1. Aké podmienky musí spĺňať poverená právnická osoba pre vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti ak chce získať poverenie podľa § 102 ods. 1, písmena q), časť 1, Zákona 513/2009 o dráhach. Kde sú tieto podmienky uvedené?
2. Dá sa získať toto poverenie len pre vzdelávanie bez overovania odbornej spôsobilosti?

Odpoveď ministerstva:
Podmienky na udelenie poverenia pre právnickú osobu na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov sú ustanovené v čl. 3 ods. 3 smernice Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 59/2010 o preukaze na vedenie dráhového vozidla, podrobnostiach pre vydanie poverenia pre právnické osoby, o odbornej príprave a skúške skúšobného komisára uverejnenej vo Vestníku MDPT SR uverejneného na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“).

Čl. 3 (3) Ministerstvo udelí poverenie pre právnickú osobu na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, ktorá
a) predloží žiadosť o poverenie, pre ktoré pracovné činnosti chce poskytovať vzdelávanie, odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti,
b) predloží výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
c) predloží potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie,
d) udržiava certifikát manažmentu kvality ISO,
e) vlastní alebo má v prenájme technické a technologické vybavenie zariadenia,
f) má vypracovaný vnútorný systém kontroly a hodnotenia výkonov osôb, ktoré sa zúčastňujú vzdelávacieho procesu,
g) predloží vypracovaný skúšobný poriadok pre získanie, udržiavanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
h) predloží základné učebné osnovy pre získanie odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti na dráhe a pre pracovné činnosti v doprave na dráhe,
i) preukáže, že vzdelávacie zariadenie plní kritériá overovania odbornej spôsobilosti podľa štandardov rozvoja v doprave na dráhach a interoperability železničného systému,
j) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere zamestnáva zamestnancov a iné osoby, ktoré budú zabezpečovať vzdelávanie, ich kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť,
k) disponuje elektronickým vybavením pre evidenciu a archivovanie vydaných osvedčení,
l) zabezpečí proces certifikácie rušňovodičov.

(4) Ministerstvo môže doplniť podrobnosti na vydanie poverenia.
Poverenie je možné získať aj samostatne len na vzdelávanie, bez overovania odbornej spôsobilosti. Právnická osoba - žiadateľ v žiadosti musí konkretizovať, pre ktoré pracovné činnosti chce vzdelávanie poskytovať. Podľa uvedeného rozsahu pracovných činností ministerstvo posudzuje podklady a udeľuje poverenie právnickej osobe.
jsmith.yanez@gmail.com
29.3.2011 14:05
diaľničný privádzač Micholovce
Dobrý deň!
Som obyvateľkou obce Krásnovce v michalovskom okrese. Moja otázka sa týka diaľničného privádzača z budúcej diaľnice D1 Pozdišovce-št.hr.SR/UA do Michaloviec, ktorá má v prípravnom konaní varianty A,B,C. Prvý variant A prechádza v tesnej blízkosti obytnej zóny (30 m od domov),je najdlhší, najdrahší a najnepriaznivejší k prírode. Mňa a mnohých obyvateľov našej obce zaujíma v akom časovom horizonte sa rozhodne - ktorý z variantov bude vybraný? kto a na základe čoho rozhodne? ako sa my obyvatelia dozvieme o definitívnom závere? Mňa osobne znepokojil článok v novinách Korzár: Štátny tajomník ministerstva dopravy Ján Hudacký (KDH) na pracovnom výjazde v Michalovciach potvrdil, že o konečnom variante stále nie je rozhodnuté: "Diskusia, ktorý variant sa vyberie, je ešte v plnom prúde. My chceme rešpektovať záujem odbornej verejnosti, ale aj záujem obyčajných ľudí v meste, aby sme jednoducho našli najvýhodnejší variant. Zatiaľ sa prikláňame k variantu A, ale ešte nie je definitívne rozhodnuté. Je aj na vedení mesta, aby sme hľadali najoptimálnejší variant, ktorý bude vychádzať z potrieb a záujmu občanov aj odbornej verejnosti."

Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/5714750/o-dialnicnom-privadzaci-do-michaloviec-stale-nerozhodli.html#ixzz1Gqb9dwTm
Za promntnú odpoveď vopred ďakujem.
Kolesárová

Odpoveď ministerstva:
Dobrý deň, na stavbu "Diaľnica D1, privádzač Michalovce" bola na základe Rozsahu hodnotenia, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 16.9.2009, vypracovaná Správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto správe boli posúdené z hľadiska environmentálneho jednotlivé varianty vedenia privádzača a na základe jednotlivých kritérií bol odporúčaný ako optimálny variant "C" -svetlomodrý.
V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. sa konali verejné prerokovania Správy o hodnotení a vypracovaný bol aj Odborný posudok k navrhovanej činnosti. Proces posudzovania vplyvov stavby "Diaľnica D1, privádzač Michalovce" na životné prostredie (EIA) je tesne pred vydaním Záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle zákona, v ktorom bude uvedený odporúčaný variant na ďalšiu prípravu na základe záverov z procesu EIA a po zohľadnení všetkých doručených stanovísk. Záverečné stanovisko doručí Ministerstvo životného prostredia SR všetkým dotknutým orgánom, dotknutým obciam a zainteresovanej verejnosti. Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko k činnosti, zverejní ho v lehote do troch dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Celý proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie je zdokumentovaný na stránke MŽP SR www.enviroportál.sk.
Silvia Kolesárová
17.3.2011 11:08
Oznámenie o Zrušení PZP osobného vozidla
Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s nasledovným problémom - 15. novembra 2010 som uzavrel predbežnú zmluvu o PZP na moje osobné vozidlo, poplatok za poistenie som zaplatil 29.12.2010, nakoľko až vtedy mi prišlo poštou z poisťovne Groupama potvrdenie o mojom zmluvnom poisteni, tkz. biela a zelena karta. Na tomto potvrdeni mi však chýbali údaje o evidenčnom čísle mojho vozidla, preto som bol osobne sa informovať na pobočke poistovne v Košiciach či je takáto zmluva platná. Tam mi bolo oznámené, že moja zmluva je platná, že chýbajúce údaje mi doplnia. Tak sa aj stalo. 18.1.2011 mi došlo nové potvrdenie mojej poistnej zmluvy, kde už bolo doplnené moje evid.číslo vozidla, pričom na tomto potvrdení bolo jasne uvedené, že mám uzatvorené PZP na obdobie od 15.11.2010 do 14.11.2011. Všetko bolo v poriadku. Dňa 10.2.2011 sa stala dopravná nehoda, pričom som bol uznaný za vinníka. Osobné vozidlo som predal, riadne odhlásil na polícií, a dňa 25.2.2011 som podal osobne na pobočke poisťovne Žiadosť o zrušenie mojho PZP. Následne som odbržal oznámie od poistovne o vzniku škodovej udalosti, kde sa písalo, že mám zdokumentovať celý priebeh nehody, aby poisťovňa mohla odškodniť poškodeného. Na druhý deň mi prišlo oznámenie o Zániku mojho PZP ku dňu 15.12.2011, z dôvodu, že som nevyplatil poplatok za PZP do jedného mesiaca. Toto oznámenie bolo vyhotovené dňa 23.2.2011. Poistovňa mi za celý ten čas neposlala žiadnu upomienku o nezaplatení PZP v danej lehote, práve naopak zhotovila mi až trikrát Potvrdenie o zml. poistení a to aj v čase 18.1.2011, keď som podľa nich už mal zmluvu zrušenú. Toto beriem ako jasný znak toho, že poisťovňa ma zámerne vystavila do omylu, pričom do vzniku škodovej udalosti nemala žiadne námietky voči môjmu PZP. Všetky dokumenty, na ktoré sa odvolávam mám k dispozícií, spísal som Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do poisťovne, odkiaľ mi prišla zamietajúca odpoveď.

Bol som sa poradiť aj s právnikom, ktorý mi povedal, že jediné riešenie ako uspieť je žalovať poisťovňu na súde, za porušenie mravných vzťahov, nakoľko celý čas od 30.12.2010 mali na svojom účte moje peniaze za PZP, a vrátili mi ich až 11.3.2011. Sú to vraj bežné praktity danej poisťovne, že zámerne vystavuje ľudí do omylov.
Ja sa teraz obávam toho, že zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov mi príde oznámenie o preplatení škody poškodeného z ich strany. Viete mi poradiť ako riešiť tento problém? Nakoľko riešiť to súdnou cestou pre mňa nieje najjednoduchšie riešenie. Viem, že som PZP nezaplatil v lehote jedného mesiaca, kôli tomu, že som čakal na potvrdenie mojej zmluvy, avšak moje peniaze na účte potom mali celý ten čas od 30.12.2010.

Reakcia ministerstva:
Povinné zmluvné poistenie (PZP) nie je v kompetencii MDVRR SR.
Odporúčame Vám, aby ste komunikovali s predmetnou poisťovňou v rámci príslušných ustanovení zmluvy, ktorú ste uzatvorili na PZP. Z Vašich predchádzajúcich riadkov však vyplýva, že ste zrejme nesplnili podmienku uvedenú v zmluve a nezaplatil poistné. Ak si myslíte, že poisťovňa Vás úmyselne priviedla do omylu, mali by ste sa obrátiť na inštitúciu, ktorá má dohľad nad činnosťou poisťovní.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel upravuje zákon č. 381/2001 Z.z..
Patrik
15.3.2011 14:41

Choď na:   1 2 3 4 5 6 7 8


na začiatoktlačiť