Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Informácia o novej výzve programu ESPON 2013

31.07.2011

Otvorenie výzvy je naplánované na 24. 08. 2011, uzávierka tejto výzvy je 20. 10. 2011!

Opravení prijímatelia: verejné a súkromné inštitúcie z 31 európskych štátov (členské štáty EÚ 27 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) celkový rozpočet výzvy je 7 417 176,09 €.

Podporených môže byť až 16 projektov z nasledovných priorít:

1. Projekty aplikovaného výskumu – 4 témy:

- Európske susedné regióny

- Malé a stredne veľké mestá vo funkčných mestských regiónoch

- Územný rozmer chudoby a sociálnej exklúzie v Európe

- Ekonomická kríza: pružnosť regiónov

2. Cielené analýzy na základe vyjadrení záujmu „stakeholderov“ – 2 témy: (maximálne 5 projektov)

- Póly rastu v juhovýchodnej Európe/GROSEE

- Kľúčové indikátory pre územnú súdržnosť a územné plánovanie/KITCASP

- Krajinná politika pre štáty 3 parkov/LP3LP

- Obývateľné krajiny pre trvalo udržateľný rozvoj územia/LIVELAND

- Severné more – šírenie nadnárodných výsledkov/NORTH SEA STAR

3. Projekty vedeckej platformy/nástrojov – 6 tém:

- ESPON atlas európskych územných štruktúr a dynamiky

- Rozpoznávanie územných potenciálov a výziev

- Súbor informácií o území pre programy ERDF - ESPON online mapovací nástroj

- Územný monitoring a reporting Euróspkej únie

- Územný monitoring v európskom makroregióne – overenie na regióne Baltického mora

4. Nadnárodné sieťové aktivity v rámci kontaktných miest programu ESPON 2013

Potenciálni prijímatelia v tejto výzve môžu byť jedine inštitúcie nominované členskými a partnerskými štátmi, ktoré boli potvrdené monitorovacím výborom ako kontaktné miesta programu ESPON. Ako žiadať o príspevok v tejto výzve? Dokumentácia súvisiaca s výzvou, vrátane procesu podávania žiadostí, pravidlá oprávnenosti, hodnotiace kritériá, bude dostupná odo dňa 24. 8. 2011 na web stránke programu ESPON: http://www.espon.eu/.

Užitočné nástroje a informácie ESPON Informačný deň 13. septembra 2011 v Bruseli, Belgicko Program ESPON 2013 pozýva potenciálnych záujemcov o finančný príspevok na informačný deň o novej výzve na podávanie návrhov a „Partner Café“ dňa 13. septembra 2011 v Bruseli. Zaregistrovať sa je možné do 2. septembra 2011 do 15:00 prostredníctvom online formulára: http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/form_infoday110913.html

ESPON národný informačný deň 19. septembra v Bratislave

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s národným kontaktným miestom programu na Slovensku – Inštitútom územného rozvoja – URBION, pozýva potenciálnych záujemcov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť informačného dňa v Bruseli na národný informačný deň o novej výzve na podávanie návrhov dňa 19. septembra 2011 v Bratislave v budove ministerstva na Lamačskej ceste č. 8. Program bude zverejnený na stránke ministerstva v priebehu mesiaca august. Zaregistrovať sa je možné do 9. septembra 2011 do 15:00 zaslaním emailu na adresy: ida.repaska@mindop.sk alebo tibor.nemeth@mindop.sk.

ESPON Partner Café

Vedci a experti, ktorí hľadajú partnerov pre prípravu projektového návrhu, môžu potenciálnych partnerov nájsť prostredníctvom ESPON Partner Café, ktoré ponúka možnosť registrácie a poskytuje podporu pre vytváranie medzinárodných projektových skupín. V prípade je možné vyplniť a odoslať „informačný formulár o partnerovi“ na koordinačnú jednotku ESPON. Záujemca následne obdrží aj heslo do skupiny ESPON Partner café na portáli LinkedIn, kde je možné zapojiť sa do diskusie, ako aj aktívne hľadať budúcich projektových partnerov. K dispozícii na webovej stránke programu ESPON je aj verejne dostupný pravidelne aktualizovaný zoznam potenciálnych partnerov registrovaných v rámci ESPON Partner Café.

Viac informácii získate na:

· webovej stránke programu ESPON: http://www.espon.eu/

· webovej stránke Inštitútu urbanizmu a územného plánovania URBION, národného kontaktného miesta pre Slovensko: http://www.urbion.sk/, email: urbion@urbion.sk

· alebo prostredníctvom emailu info@espon.sk môžete kontaktovať koordinačnú jednotku programu v Luxemburgu.


späť

na začiatoktlačiť