Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze z eurofondov na cestu do Dolného Kubína

01.03.2012

Bratislava (1. marec 2012) – Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na ceste medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom má už zabezpečené financovanie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tento národný projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie takmer 10 miliónov eur z Operačného programu Doprava. Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom financovania výstavby diaľnic a ciest. Únia nám pri dopravných projektoch prepláca spravidla až 85 percent oprávnených nákladov.

„Táto investícia je krokom k vyššej bezpečnosti a plynulosti na dôležitej ceste cez región a prinesie prácu pre zamestnancov stavebných firiem“, uviedol minister J. Figeľ.

Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na ceste I/59, ktorá je zároveň medzinárodným ťahom E77, sa začala v novembri minulého roku. Po plánovanom dokončení vo februári 2015 pomôže druhý pruh v smere na Dolný Kubín zvýšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Potrebu modernizácie tohto úseku, ktorý je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu, vyvolali nedostatočná kvalita cesty. Súčasná cesta nespĺňa základné požiadavky na plynulú, bezpečnú a rýchlu premávku. Má neprehľadné úseky bez možnosti predbiehania a dochádza k stretu kamiónovej a cieľovej dopravy. Jej technické parametre nevhodne ovplyvňuje úsek s ťažkou zákrutou, kde je z dôvodu bezpečnosti znížená rýchlosť. Negatívnym faktorom je aj výškový priebeh trasy a jej šírkové parametre. Intenzita dopravy v tomu úseku každým rokom rastie. Kým v roku 2006 cestou prešlo 6500 vozidiel za 24 hodín, v roku 2011 to bolo už takmer 8 000 vozidiel denne.

Cestu stavia Združenie „Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá“, ktoré vytvorili firmy Doprastav a.s., Bratislava a STRABAG s.r.o Bratislava za vysúťaženú cenu 9 839 469,30 eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 20 511 744 eur. Cesta I /59 v úseku, kde je navrhnutý pruh pre pomalé vozidlá, sa nachádza na hranici okresov Ružomberok a Dolný Kubín.

Navrhovaná úprava je vedená mimo zastavaných území, prevažne v existujúcej trase cesty I/59. Rieši vybudovanie pruhu pre pomalé vozidlá, rekonštrukciu dvoch mostných objektov, výstavbu jedného nového mostného objektu, ktorý nahradí točku na existujúcej ceste I/59 a prekládky inžinierskych sietí. Po vybudovaní pruhu sa zvýši plynulosť a bezpečnosť prechádzajúcich vozidiel. Znížením hluku a exhalátov z mimoriadne pomaly idúcich vozidiel v kolóne sa zmenší aj negatívny dopad dopravy na životné prostredie.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.


späť

na začiatoktlačiť