Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko zatiaľ vyčerpalo 27 percent eurofondov, zazmluvnených je takmer 68 percent zdrojov

21.03.2012

Bratislava (21.marca 2012) – K 29.februáru vyčerpala Slovenská republika zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v rámci všetkých operačných programov 3 126 016 632 eur, čo predstavuje 27,19 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). V porovnaní so stavom k 30. júnu 2010 vzrástlo celkové čerpanie o 18,8 percentuálneho bodu.

Slovensko čerpá finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci 11 operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca, z nich najvyššie finančné objemy zdrojov EÚ prerozdeľuje OP Doprava (3,2 mld. eur), OP Životné prostredie (1,82 mld. eur) a Regionálny operačný program (1,55 mld. eur).

„Od začiatku júla 2010 sa nám podarilo výrazne naštartovať čerpanie eurofondov a ich čerpanie bude kľúčové aj pre novú vládu, keďže zostáva nevyčerpaná viac ako polovica zdrojov“, uviedol prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

Na základe európskych nariadení o výške čerpania na jednotlivé roky (pravidlo n+3) museli byť v jednotlivých operačných programoch vyčerpané vyčlenené financie na rok 2008 do konca roku 2011. Všetky riadiace orgány operačných programov takýto finančný záväzok vyčerpali. K 29. februáru 2012 plnenie pravidla n+3 pre finančný záväzok roku 2009 je dosiahnuté 100 %-né čerpanie v rámci ôsmych operačných programov: OP Technická pomoc, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava, OP Bratislavský kraj, OP Životné prostredie.

Špecifická situácia so zvýšeným nárokom na sumy čerpania nastáva k 31. decembru 2013, kedy je potrebné splniť pravidlo n+3 pre záväzok roka 2010 a zároveň pravidlo n+2 pre záväzok roka 2011. OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, Regionálny operačný program a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dosiahli viac ako 50 %-nú úroveň čerpania záväzku rokov 2010 a 2011. Pre programy s nízkou úrovňou čerpania môže byť rok 2013 kritický, keďže súčasné tempo čerpania bude potrebné zniekoľkonásobiť, aby sa alokované zdroje nemuseli vrátiť spať do Bruselu.

Kontrahovanie

Kontrahovanie (zazmluvnenie) finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 29. februára 2012 bolo vo výške 7 814 072 609 eur, čo predstavuje 67,96 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ).

Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania patria: OP Zdravotníctvo (100,2 % z alokácie), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (93,01 % z alokácie), OP Technická pomoc (89 % z alokácie) a Regionálny OP (86,88 % z alokácie). Naopak, medzi operačné programy s kontrahovaním výrazne pod priemerom NSRR patria: OP Bratislavský kraj (52,55 %) a OP Informatizácia spoločnosti (47,44 %). V porovnaní so stavom k 30. júnu 2010 vzrástlo celkové kontrahovanie v rámci NSRR k 29.februáru 2012 o 27,18 percentuálnych bodov.

V porovnaní so stavom k 31. januáru 2012, stúplo celkové kontrahovanie v rámci NSRR za posledný mesiac o 0,59 percentuálneho bodu.

Zverejňovanie výziev riadiacimi orgánmi operačných programov

V sledovanom období od 30. júna 2010 do 29. februára 2012 bolo vyhlásených 121 výziev (vrátane vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizovanie národných projektov) v súhrnnej hodnote 1,294 mld. eur. Celkovo za obdobie od 01. januára 2007 do 29. februára 2012 bolo vyhlásených 417 výziev v celkovej sume 9,73 mld. eur. Z toho bolo 58 výziev s alokáciou 1,02 mld. eur nerealizovaných z rôznych dôvodov, napr. pre nepredloženie projektov, zrušenie výziev podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov. Za mesiac február bolo vyhlásených 15 výziev v celkovom objeme cca 210 mil. eur.


späť

na začiatoktlačiť