Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Monitorovací výbor schválil zmeny v OPD kvôli presunu eurofondov v prospech zamestnávania mladých ľudí

31.05.2012

(Bratislava, 31. mája 2012) – Z Operačného programu Doprava sa na projekty podporujúce zamestnanosť mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov presunie 55 miliónov eur. Na základe revízie OPD, ktorú dnes schválili členovia Monitorovacieho výboru, dôjde tiež k vnútornej realokácii finančných prostriedkov. Z prioritnej osi 4 (integrované dopravné systémy), v ktorej hrozí reálne riziko nevyčerpania eurofondov, sa presunú do prioritnej osi 2 zameranej na výstavbu diaľnic.

„Európske peniaze sa presúvajú primárne preto, aby sme sa vyhli riziku ich nevyčerpania. Proces realokácií sa nijako nedotkne pripravených a vonkoncom nie už implementovaných dopravných projektov“, uviedol počas Monitorovacieho výboru minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Riadiaci orgán operačného programu Doprava (RO OPD) reagoval návrhom revízie OPD na schválenie vládneho materiálu o realokácii finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Ten nadväzuje na iniciatívu predsedu Európskej komisie (EK) J. Barrosa smerujúcu k zintenzívneniu spolupráce EK s tými členskými štátmi, v ktorých je situácia v zamestnávaní mladých ľudí najmenej priaznivá, čo je aktuálna otázka  aj v prípade Slovenska.

OPD je financovaný z Kohézneho fondu (KF, prioritné osi  1-4), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF, prioritné osi 5-7) a zo štátneho rozpočtu. Keďže presuny financií medzi KF a štrukturálnymi fondmi, medzi ktoré patrí aj ERDF, nie sú možné, na základe analýzy voľných zdrojov bolo možné peniaze presunúť len z Prioritnej osi 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy).

Monitorovací výbor schválil revíziu OPD v nasledovnej štruktúre:

1.       Zníži sa alokácia Prioritnej osi (PO) 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) o 55 miliónov eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Tieto finančné prostriedky budú presunuté do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

2.       Zníži sa alokácia Prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov o 55 miliónov eur (EÚ + ŠR) a tieto finančné prostriedky presunie do existujúcej prioritnej osi 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).

3.       Finančné prostriedky presunuté z PO 4 do PO 2 budú využité na financovanie projektu výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorý je v súčasnosti zaradený a realizovaný zo zdrojov ERDF v rámci PO 5 (Opatrenie 5.1). Projekt Košice-Milhosť bude v PO5 mimoriadne ukončený a presunutý do PO2. Financovanie výstavby tejto rýchlostnej cesty z Kohézneho fondu je možné, keďže tento úsek je súčasťou európskej TEN-T siete. V tomto prípade tak dôjde len k zmene zdroja financovania projektu – z ERDF na Kohézny fond.

Dôvody realokácie z PO4

Prioritná os 4 sa zameriava na budovanie infraštruktúry integrovaných dopravných systémov na území Bratislavského a Košického kraja. Projekty majú priniesť zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy formou budovania koľajovej infraštruktúry, prestupných terminálov a záchytných parkovísk.

Kontrahovanie a čerpanie prioritnej osi je v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni. Doposiaľ bolo v rámci PO 4 schválených len niekoľko menších projektov zameraných na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií a projektových dokumentácií potrebných pre samotnú realizáciu stavieb. K 15. máju 2012 boli v rámci PO 4 zakontrahované projekty vo výške 6 308 717 eur, čo predstavuje len 1,14 % z celkovej alokácie prioritnej osi (555 052 000 eur). Vyčerpaných bolo zatiaľ 0,09% z alokácie (482 540 eur).

Hlavným dôvodom realokácie z PO4 do PO2 je nedostatočný pokrok v implementácii prioritnej osi 4 s ohľadom na pokročilú fázu programového obdobia a s tým spojenú nízku úroveň čerpania a zazmluvnenia prostriedkov prioritnej osi. Cieľom je znížiť alokáciu prioritnej osi a eliminovať riziko prípadného nevyčerpania vyčlenenej alokácie.

„Ministerstvo dopravy považuje cestnú infraštruktúru za kľúčovú z hľadiska zvládnutia narastajúcich prepravných požiadaviek a preto sa rozhodlo zdroje, uvoľnené v prospech operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nahradiť v plnej výške z interných zdrojov OPD.   Ministerstvo dopravy bude zároveň naďalej dôsledne monitorovať vývoj implementácie prioritnej osi 4 a v prípade potreby pripraví ďalší návrh na jej úpravu“, uviedol ďalej minister Počiatek.

Nosným projektom PO 4 je projekt výstavby trate na úseku Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka, v rámci ktorého by mala byť vybudovaná železničná stanica v tesnej blízkosti Trnavského mýta. Projekt má slúžiť na dopravnú obsluhu zvýšeného počtu cestujúcich po zavedení integrovaného dopravného systému v Bratislave, keďže Hlavná stanica je vyťažená už na 100  percent. Na projekt je alokovaných 424 miliónov eur a jeho realizácia je naplánovaná na 36 mesiacov. Pre tento projekt je v súčasnosti spracovávaná strategická Štúdia uskutočniteľnosti. Predpokladá sa, že v priebehu mája by mala byť štúdia dokončená a poradný orgán EK JASPERS by ju mal posúdiť do júna 2012. Kľúčovým prvkom úspešnej implementácie tohto projektu je pozitívny postoj EK a JASPERS, pričom ich stanovisko je v súčasnosti zdržanlivé. Súčasne začiatok výstavby by nemal byť posunutý za júl 2012, vzhľadom na 36 mesačnú dobu realizácie, aby bolo možné projekt ukončiť ešte do konca programového obdobia.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, avšak pre neustále námietky uchádzačov sa otváranie obálok s ponukami už dvakrát odkladalo a aj v súčasnosti o jednej rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Pre riziko omeškania sa so začiatkom výstavby pripravuje MDVRR SR prípadné náhradné projekty, ktoré by podporili verejnú osobnú dopravu. Náhradné projekty by sa mali zamerať na obnovu vozového parku koľajových vozidiel na mestskú a prímestskú osobnú dopravu a na modernizáciu mestských koľajových tratí v Košiciach a Bratislave. Cieľom je, aby sa všetky prostriedky z EÚ zmysluplne vyčerpali do konca roku 2015, kedy končí oprávnenosť čerpania prostriedkov z OPD 2007 – 2013.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:

PO1 - Železničná infraštruktúra

PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

PO3- Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 -
Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

PO5- Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6-
Železničná verejná osobná doprava

PO7- Technická pomoc 


späť

na začiatoktlačiť