Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Obyvatelia Trnavy sa dočkali nového obchvatu na Záhorie

20.06.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Trnava – Menej kamiónov, čistejší vzduch a plynulejšia doprava. To si Trnavčania sľubujú od nového severného obchvatu mesta, ktorý dnes slávnostne otvoril minister dopravy Ján Počiatek. Projekt, ktorého výstavba bola rozdelená do troch etáp, trval niekoľko rokov a spolufinancovala ho Európska únia prostredníctvom Operačného programu Doprava.

Severný obchvat zásadne zlepší dopravnú situáciu v Trnave a zároveň spĺňa všetky ekologické a ekonomické parametre, ktoré sú cieľom projektov financovaných Európskou úniou. Odľahčenie od tranzitnej dopravy smerujúcej na Záhorie pozitívne pocítia jednak obyvatelia dotknutej časti mesta a tiež vodiči znížením energetických a časových strát. Ministerstvo dopravy výhľadovo počíta s výstavbou juhovýchodného obchvatu, ktorý by obdobne riešil tranzitnú dopravu smerom na Modru a Pezinok“, uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Hlavným cieľom projektu bolo vylúčiť tranzitnú dopravu z centra mesta Trnava a tým minimalizovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie (zníženie hluku a emisného zaťaženia), zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zlepšiť parametre cesty I/51 (šírkové usporiadanie, smerové a výškové vedenie, návrhová rýchlosť).  Výstavba obchvatu pozitívne ovplyvnila možnosti urbanizácie mesta doplnením chýbajúceho segmentu vyššej dopravnej infraštruktúry, ktorá nadviaže na diaľničný privádzač (D1) a na sieť rýchlostných ciest (R1). Územie sa zároveň stalo atraktívnejším pre investorov a prepravcov.

Dopravná intenzita na starej ceste každý rok stúpala. Napríklad na Trstínskej ceste bol počet prechádzajúcich vozidiel v roku 2005 vyše 20 tisíc denne, v roku 2010 už vyše 23 tisíc a predpoklad na rok 2015 bol už takmer 26 tisíc áut denne.  

Celkové náklady na viac ako 4,5 kilometrový obchvat, ktorý vznikal v troch etapách počas niekoľkých rokov, sa vyšplhali na viac ako 33 miliónov eur. Z nich 23,5 milióna eur tvorí príspevok Európskej únie, zvyšok bol financovaný zo štátneho rozpočtu. 

Technické informácie

Projekt severného obchvatu mesta Trnava bol rozdelený na tri etapy:

I. etapa má dĺžku 1,788 km. Ide o cestu I. triedy kategórie C. Výstavba tejto etapy prebehla v období 08/2006 – 10/2008. Projekt I. etapy bol realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra (Programové obdobie 2004-2006) a je v prevádzke od 12/2008.

II. etapa má dĺžku 1,900 km. Ide rovnako o cestu I. triedy kategórie C. Výstavba II. etapy nadviazala na už dokončenú I. etapu, pričom hlavnými stavebnými objektmi boli: cestný objekt I/51, dva mostné objekty a vybudovanie pomerne rozsiahlej protihlukovej steny. Začiatok výstavby: 18.05.2009. Ukončenie výstavby: 15.12.2011.

III. etapa má dĺžku 0,900 km. Predmetom výstavby III. etapy bolo najmä pokračovanie cestného objektu a vyústenia do mimoúrovňovej križovatky s napojením sa na miestnu komunikáciu – priemyselnú časť mesta. Vybudovaním III. etapy sa podstatne zvýšila ekonomickú efektívnosť stavby celého obchvatu pomocou mimoúrovňového kríženia železnice. Začiatok výstavby: 17.03.2010. Ukončenie výstavby: 28.04.2012.

Projekt II. a III. etapy bol realizovaný ako súčasť Operačného programu Doprava. Prijímateľom je Slovenská správa ciest.  Maximálna  výška oprávnených výdavkov je stanovená na 16 mil. EUR, pričom financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) tvorí 13,6 mil. EUR (85 %) a financovanie zo štátneho rozpočtu 2,4 mil. EUR (15 %).

V rámci Prioritnej osi 5.2 (cesty I. triedy) Operačného programu Doprava ide o druhý úspešne ukončený projekt v Programovom období 2007-2013.


späť

na začiatoktlačiť