Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

20.01.2010

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že doručovanie zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008 je plne liberalizované a legálne v Slovenskej republike.

Rozhodnutie Komisie  zo 7. októbra 2008, K(2008) 5912 („Rozhodnutie Komisie“) je pre Slovenskú republiku záväzné podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Už počas príprav novelizácie poštového zákona č. 507/2001 Z. z. s cieľom plne implementovať tretiu poštovú smernicu 2008/06/ES bude Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky riadne dodržiavať Rozhodnutie Komisie a zdrží sa uplatňovania poštového zákona č. 507/2001 Z. z., či iných slovenských právnych predpisov (napr. všeobecného povolenia), pokiaľ by tieto boli v rozpore s Rozhodnutím Komisie.

Toto vyhlásenie sa nijakým spôsobom nedotýka a nemá žiadny právny dopad na žalobu Slovenskej pošty, a. s., ani na stanoviská Slovenskej republiky, ktoré zastáva vo svojej intervencii na podporu Slovenskej pošty, a. s., v jej súdnom spore voči Rozhodnutiu Európskej komisie. Uvedená žaloba nemá odkladný účinok. 

 K vyhláseniu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky sa pripojil aj Poštový regulačný úrad.   

Statement of the MTPT of the Slovak Republic

 Ministry of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic hereby confirms that delivery of hybrid mail items as defined in the Commission Decision of 7 October 2008 is fully liberalized and legal in the Slovak Republic.

The Commission Decision of 7 October 2008, C (2008) 5912 (the "Commission Decision") is binding on the Slovak Republic pursuant to Article 288 of the Treaty on Functioning of the European Union. Pending the revision of the Postal Law No. 507/2001 Z.z. with a view to fully implement the third Postal Directive 2008/06/EC, the Ministry of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic will comply with the Commission Decision in full and will not enforce the Postal Law or any other relevant Slovak legal norm, such as the General Authorization, insofar as it is in contradiction to the Commission Decision.

This statement is without prejudice to and shall have no legal impact on the  Application for annulment lodged by Slovenská pošta, a.s. or on positions maintained by the Slovak Republic in its intervention in support of Slovenská pošta, a.s. in the legal proceeding against the Commission Decision. This application does not have a suspensory effect.

The Postal Regulatory Office joined the Statement of the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic.

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť