Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Odbor organizačne patrí pod sekciu civilného letectva a vodnej dopravy C400.  

C420 ODBOR VODNEJ DOPRAVY, NÁMORNÝ ÚRAD

Odbor vodnej dopravy, námorný úrad sa člení na oddelenie námorný úrad.

Zodpovednosti a právomoci:

(1) v oblasti zabezpečenia rozvoja vodnej dopravy:

a) zabezpečuje rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy, určuje jej potreby a zastupuje jej záujmy pri budovaní a úpravách vodných ciest a prístavov podľa zákona o vnútrozemskej plavbe a súvisiacich predpisov,

b) zabezpečuje zapojenie vodnej dopravy do intermodálnych dopráv,

c) sleduje vývoj prepravy a materiálno-technickej základne vodnej dopravy v rámci dopravnej sústavy z ekologického, energetického, materiálového a investičného hľadiska,

d) spolupracuje pri tvorbe návrhu zásad štátnej dopravnej politiky v oblasti vodnej dopravy a návrhu rozvoja celej dopravnej sústavy,

e) zabezpečuje spracovanie a tvorbu návrhu prognóz rozvoja a koncepcie dopravnej politiky v oblasti vodnej dopravy a vodných ciest, čiastkových rozvojových zámerov a zabezpečovanie ich realizácie,

f) napomáha rozvoju prepráv na nových reláciách po otvorení kanálového prepojenia Rýn-Mohan-Dunaj riešením okruhu otázok, týkajúcich sa legislatívno-právnych, obchodno-prepravných a technických podmienok a poplatkov za používanie prístavov a vodných ciest,

g) posudzuje návrhy na výstavbu nových prístavných a prekládkových kapacít nákladnej a osobnej vodnej dopravy a na rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcich prístavov,

h) vypracúva návrhy koncepcie rozvoja vodných ciest a programu jej postupnej realizácie,

i) spolupracuje na vypracovávaní návrhov na zlepšovanie plavebných podmienok na vodných cestách a presadzuje realizáciu rekonštrukcie medzinárodnej dunajskej vodnej cesty na našom úseku na parametre plavebnej dráhy schválené Dunajskou komisiou,

(2) v rámci regulácie vnútrozemskej plavby:

a) vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty,

b) dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,

c) určuje územie verejných prístavov po prerokovaní s príslušným orgánom územnej samosprávy; vydáva záväzné stanovisko na zriadenie dočasnej stavby vo verejnom prístave,

d) udeľuje výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla,

e) poveruje právnické osoby na vykonávanie klasifikácie plavidiel a schvaľovanie typov kontajnerov a výmenných nadstavieb, poveruje právnické osoby vykonávaním technických prehliadok plavidiel, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť pre orgány EÚ,

f) predkladá Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela všetky informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,

g) udeľuje a odníma povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave,

h) udeľuje a odníma osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne,

i) udeľuje a odníma licencie na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,

j) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu v oblasti vodnej dopravy,

k) na základe informácií poskytnutých dopravcami kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave, zapísaných v registri plavidiel, vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu a sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu finančnej spôsobilosti dopravcov,

l) ukladá sankcie podľa zákona o vnútrozemskej plavbe,

m) vyjadruje sa z hľadiska záujmov vnútrozemskej plavby pri prerokúvaní územnoplánovacích dokumentácií,

n) sleduje uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia z hľadiska minimalizácie negatívnych dopadov vodnej dopravy na ekológiu pri prevádzke plavidiel a prístavov,

o) sleduje vývoj prístavných, kanálových a iných poplatkov na medzinárodných vodných cestách a na základe výsledkov ich porovnania schvaľuje nové sadzby za používanie slovenských verejných prístavov,

(3) v oblasti legislatívy vodnej dopravy:

a) vypracováva návrhy zákonov a vykonávacích predpisov pre vnútrozemskú plavbu,

b) pripravuje návrhy na unifikáciu predpisov vo vodnej doprave v prevádzkových, technických, obchodných, ekonomických, právnych a iných oblastiach, s predpismi platnými na európskych vodných cestách,

c) upresňuje metodiku štátneho a rezortného štatistického výkazníctva vo vodnej doprave s ohľadom na požiadavky medzinárodných organizácií a potrebu uplatňovania metodiky, platnej v EÚ,

(4) vykonáva funkciu zástupcu SR v Dunajskej komisii pre odborné otázky, koordináciu účasti príslušných orgánov a organizácií na plnení odborných úloh,

(5) zabezpečuje zastupovanie SR v oblasti vodnej dopravy v nadväznosti na jej členstvo v medzinárodných organizáciách (Dunajská komisia, Centrálna komisia pre plavbu na Rýne, EHK OSN),

(6) plní úlohy vyplývajúce z medzivládnych dohôd o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách medzi SR a MR, SR a Rakúskom, SR a ČR, SR a Poľskom, SR a Ukrajinou zúčastňuje sa na práci jednotlivých komisií pre hraničné vody na riešení otázok na spoločnom úseku vodných ciest, týkajúcich sa prevádzkovania plavby, údržby a rozvoja vodných ciest,

(7) plní úlohy vyplývajúce z medzivládnych dohôd o vnútrozemskej plavbe,

(8) zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby,

(9) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov.

 

C421 Oddelenie námorný úrad

Zodpovednosti a právomoci:

(1) vykonáva štátnu správu v námornej plavbe,  

(2) plní funkciu námorného úradu v plnom rozsahu práv a povinností v zmysle zákona o námornej plavbe vo vzťahu k námorným lodiam a rekreačným plavidlám zapísaných v námornom registri, vydáva príslušné doklady a osvedčenia pre námorné lode, rekreačné plavidlá, pre členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,

(3) zastupuje SR v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu (IMO, EMSA),

(4) vypracúva návrhy zákonov a vykonávacích predpisov pre námornú plavbu,

(5) spolupracuje pri tvorbe technických noriem (štandardov), európskych technických noriem a slovenských technických noriem a predpisov v rámci pôsobnosti odboru,

(6) spolupracuje s oddelením štátneho dozoru a dohľadu v odbore kontroly, štátneho dozoru a dohľadu pri výkone štátneho dozoru v námornej plavbe,

(7) poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí, technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel a technickým dozorom počas stavby námorných lodí, vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,

(8) kontroluje činnosť uznanej klasifikačnej spoločnosti,

(9) vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode alebo rekreačného plavidla do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien vzťahujúcich sa na námornú loď alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom registri,

(10) rozhoduje o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri v Slovenskej republike z dôvodu súbežnej registrácie v námornom registri iného štátu,

(11) určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky,

(12) schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla,

(13) vedie evidenciu držiteľov vydaných námorníckych knižiek, preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a osvedčení o absolvovaní odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel,

(14) poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a vykonáva dohľad nad ich priebehom; v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich vykonávanie,

(15) schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a školiteľov,

(16) poskytuje písomnú informáciu o pravosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti na žiadosť členského štátu alebo tretieho štátu,

(17) oznamuje leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti a žiada o jej vyšetrovanie, ak vyšetrovanie nebolo delegované na príslušný orgán iného členského štátu.

 

 

na začiatoktlačiť