Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Adresa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111

Kontaktné e-mailové adresy:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a podnety a akékoľvek otázky týkajúce sa pôsobnosti ministerstva môžete zaslať na e-mailovú adresu obcan@mindop.sk .

Sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je potrebné podať písomne. Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôžeme zaručiť ich zaevidovanie v podateľni ministerstva a následné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktorá je určená na prijatie otázok, žiadostí a podnetov. Iba tak vieme zabezpečiť ich riadne a včasné vybavenie.

Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Érsek Arpád, PaedDr. minister 59494669
Ďurček Peter, JUDr. štátny tajomník 1 59494480
Stromček Viktor, Ing.

štátny tajomník 2

59494210

splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov

59494210
Šimoni Tibor, Mgr.MBA generálny tajomník služobného úradu 59494805
Janckulík Igor  splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty 59494717
Kasanická Kornélia, Ing. kancelária ministra 59494550
Tinka Norbert, Ing. kancelária štátneho tajomníka 1 59494301
Cengelová Ladislava, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 2 59494678
Vranka Martin, Ing. kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494863
Partová Ľudmila, Mgr. odbor vládnej a parlamentnej agendy 59494369

Ducká Karolína, Mgr.

odbor komunikácie 59494685
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236

Šiagi Ivan, Ing.

odbor informatiky a registratúry 59494222
Gocká Jana, Ing. sekcia vnútornej správy 59494614
Gregorová Emília, Ing. odbor verejného obstarávania 59494541
Kalivoda Pavol, Ing.  odbor hospodárskej správy 59494290
Papánová Gabriela, Mgr. odbor správy majetku 59494260
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna  59494261
Saganová Slávka, Mgr. odbor vnútornej legislatívy 59494776
Dulak Anton, Doc. JUDr. PhD. odbor vonkajšej legislatívy 59494386
Nikmon Erik, Mgr. odbor právnych služieb  59494693
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246
Zaťková Denisa, Ing. odbor rozpočtu, analýz a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Šopová Tatiana, Mgr.  sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Lisický Ctibor, Ing.Mgr. odbor akcionárskych a zriaďovateľských práv 59494601
Lantaj Ivan, Mgr. odbor stratégie a hospodárskych analýz 59494756
Nižníková Lucia, Mgr. odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov 59494537
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Chochlík Bohuš, JUDr. štátny dopravný úrad 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor cestnej infraštruktúry 59494309
Konečná Anna, Ing. špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467
Trčík Stanislav, Mgr. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494675

Farkaš Ján, Ing.                   

sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600

Horváthová Andrea, JUDr.

odbor štátnej železničnej správy 59494479
Dorčák Miroslav, Ing. odbor železničnej a kombinovanej dopravy 59494446
Németh Mário, Ing. sekcia civilného letectva 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Moravčík Jozef, Ing. sekcia vodnej dopravy 59494471
Vaníček Matej, Ing. odbor vodnej dopravy 59494287
Mrkva Josef, Ing. odbor námorný úrad 59494801
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií 59494587
Brichtová Jarmila, Ing. odbor poštových služieb 59494451
Méry Juraj, Mgr. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov cestnej a vodnej infraštruktúry 59494646
Veselovský Viktor, Ing. odbor projektov železničnej infraštruktúry,verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy 59494362
Mgr. Patricia Tóthová odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov

59494629

Markovič Juraj, Mgr.

odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci

59494634
Németh Tibor, Ing. sekcia výstavby 59494829
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494739
Kalinová Želmíra, Ing.arch. odbor územného plánovania 59494748
Vala Magátová Ivana, Ing. sekcia cestovného ruchu 59494395
Šprochová Lenka, Ing.Mgr.PhD. odbor medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu 59494596
Fondrková Martina, Mgr. odbor destinačného manažmentu 59494822
Paule Igor, Ing. odbor stratégie a analýz 59494459
Lukáčová Beata, Ing. odbor vzťahov so zahraničnými trhmi 0918336233
odbor marketingu a propagácie 59494523
Ďurináková Adriána, Ing. sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva 59494447
Špalda Peter, JUDr. odbor prípravy a obstarania PPP projektov 59494808
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494348
Szolgayová Elena  Ing.arch. PhD. sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 59494894
Hajdin Miloš,  Ing. odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja 59494726
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Višňovský Ivan, Ing. odbor verejných prác 59494508
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Fialík Stanislav, Ing. útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
MUDr. Ľubomír Hano, MPH odbor špecializovaných činností a štátneho zdravotného dozoru  59494694
 
 
 
 
 


Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.
na začiatoktlačiť