Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Adresa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111

Kontaktné e-mailové adresy:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a podnety a akékoľvek otázky týkajúce sa pôsobnosti ministerstva môžete zaslať na e-mailovú adresu obcan@mindop.sk .

Sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je potrebné podať písomne. Viac informácií nájdete tu

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôžeme zaručiť ich zaevidovanie v podateľni ministerstva a následné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktorá je určená na prijatie otázok, žiadostí a podnetov. Iba tak vieme zabezpečiť ich riadne a včasné vybavenie.

Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Brecely Roman, Ing. MBA minister 59494669
Érsek Arpád, PaedDr. štátny tajomník 1 59494480
Stromček Viktor, Ing.

štátny tajomník 2

59494210

splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov

59494210
Čepko Marek, Ing. vedúci služobného úradu 59494359
Marcinčin Anton, Ing. PhD. splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Rybová Jana, Mgr. kancelária ministra 59494550
Kasanická Kornélia, Ing. kancelária štátneho tajomníka 1 59494301
Cengelová Ladislava, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 2 59494678
Vranka Martin, Ing. kancelária vedúceho služobného úradu 59494757
Jančík Ľuboš, Ing. PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa inštitútu inštitút stratégie 59494391
Nemcová Raffayová, Andrea Ing. PhD. odbor vládnej a parlamentnej agendy 59494369

Ducká Karolína, Mgr.

odbor komunikácie 0905 620 189
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236

 Mihalkovič Pavol, Ing.

odbor informatiky a registratúry 59494717
odbor verejného obstarávania 59494785
Kotrádyová Andrea, Ing. odbor prevádzky úradu 59494290
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna a právna 59494261
Saganová Slávka, Mgr. odbor legislatívny 59494776
Erbenová Andrea, JUDr. PhD. odbor právny 59494693
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246
Zaťková Denisa, Ing. odbor rozpočtu, analýz a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Lantaj Ivan, Mgr. sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Mtierová Beáta, Ing. odbor akcionárskych a zriaďovateľských práv 59494598
Šrámková Kornélia ,Mgr. odbor metodiky a hospodárskych analýz 59494756
Vodzinská Ludmila, Ing. PhD. sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov 59494537
Trčík Stanislav, Mgr. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494339
Mojsej Róbert,  Mgr. odbor záležitostí EÚ a multilaterálnej spolupráce 59494228
Halabica Michal, Mgr. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor pozemných komunikácií 59494309
  odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy 59494687
Kubáček Jiří, Ing. CSc. sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600
odbor štátnej železničnej správy 59494328
Farkaš Ján, Ing. odbor železničnej a kombinovanej dopravy 59494245
Németh Mário, Ing. sekcia civilného letectva a vodnej dopravy 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Vaníček Matej, Ing. odbor vodnej dopravy, námorný úrad 59494287
Šturdíková Zuzana, Ing. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Podhorský Viliam, Ing. odbor elektronických komunikácií 59494587
Brichtová Jarmila, Ing. odbor poštových služieb 59494451
Rochovská Katarína, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov cestnej a vodnej infraštruktúry 59494646
Dekánek Michal, Ing. odbor projektov železničnej infraštruktúry,verejnej osobnej dopravy a intermodálnej prepravy 59494308
Červeňová Adriana, Mgr. odbor koordinácie a riadenia projektov OPD 59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania projektov

59494629

Husár Martin, Ing. odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti 59494824
Németh Tibor, Ing. sekcia výstavby 59494829
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494739
Kalinová Želmíra, Ing.arch. odbor územného plánovania 59494748
Magátová Ivana, Ing. sekcia cestovného ruchu 59494395
Bujna Marián,  Ing. odbor stratégie a politiky cestovného ruchu 59494488
Orelová Andrea, Ing. odbor spolupráce a koordinácie v cestovnom ruchu 59494464
Lott Juraj,  Mgr. sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva 59494447
Svrček Miloš,  JUDr.PhD. odbor právnej a enviromentálnej agendy PPP projektov 59494615
Pavol Milan, Ing. odbor technickej a ekonomickej agendy PPP projektov 59494348
Szolgayová Elena  Ing.arch. PhD. sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 59494894
Hajdin Miloš,  Ing. odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja 59494726
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Kremeň Miloš,  Ing. odbor štátneho dozoru verejných prác 59494508
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Lazár Ladislav, Ing. útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 

 

sekcia regionálneho rozvoja

59494540

Márton Melinda,  MSc. odbor územnej spolupráce 59494439
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
Pilková Martina, RNDr. PhD. odbor špecializovaných činností a štátneho zdravotného dozoru  59494694
 
 
 
 
 


Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.
na začiatoktlačiť