Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Eurofondy 2014 - 2020
  Eurofondy 2007 - 2013
    Písomné vyzvanie na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPD
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Hlavné mesto SR - Bratislava
        Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Hlavné mesto SR - Bratislava, platnosť od 1.1.2012
        Zmena písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP, Hlavné mesto SR Bratislava, platnosť od 6.7.2012
        Zmena č. 2 písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP, Hlavné mesto SR Bratislava, platnosť od 26.03.2013
        Zmena č. 3 písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP, Hlavné mesto SR Bratislava, platnosť od 21.06.2013
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre mesto Košice
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Národnú ďiaľničnú spoločnosť,a.s.
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Slovenskú správu ciest
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.
      Písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre MDVRR SR
      Archív
    Fázovanie projektov OPD/OPII
    Zmluva o poskytnutí NFP
    Príručka pre žiadateľov OPD
    Príručka pre prijímateľov OPD
    Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti dopravy
    Manuál pre informovanie a publicitu
    Manuál pre prijímateľov realizujúcich verejné obstarávanie projektov v rámci OPD
    Dizajn manuál OPD 2007-2013
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2011 – Realokácia finančných prostriedkov PO 5
    Informácia o schválených Žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
    Horizontálne priority
    Rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP
na začiatoktlačiť