Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu - základné identifikačné údaje


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Ďurišin

Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
  02/583 11 111
www.ndsas.sk

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vznikla 1. 2. 2005 na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Úlohou spoločnosti je zabezpečiť prípravu, realizáciu opráv a výstavbu diaľnic na základe spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a medzinárodných zmlúv. Ďalej zabezpečuje výrobu, distribúciu a predaj nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného predpisu. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., je i správcom elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti na diaľniciach, rýchlostných cestách a vybraných úsekoch ciest I. triedy.
Zakladateľom a jediným akcionárom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., je štát. V jeho mene koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvojaSR. Spoločnosť vznikla vyňatím časti majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest a jeho vložením do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
 
Slovenská pošta, a.s.
 

Ing. Róbert Gálik, MBA

  Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
  02/5939 3264, 048/4146 109
02/5441 7768 - fax, 048/4141 471 - fax
 
  www.posta.sk

Akciová spoločnosť bola založená podľa zákona č. 349/2004 Zb. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Akciová spoločnosť vykonáva najmä poštovú prevádzku v rozsahu podania, prepravy a dodania listových, balíkových a peňažných zásielok, vrátane elektronickej pošty na území Slovenskej republiky a v medzinárodnom styku a ďalšie činnosti zapísané v obchodnom registri. Štát v zastúpení MDVRR SR je jediným akcionárom tejto spoločnosti.
 
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ing. Jozef Pojedinec

Letisko M.R.Štefánika
823 11 Bratislava 216

 
02/3303 3353
  www.bts.aero

Zakladateľom spoločnosti je štát zastúpený MDVRR SR. Spoločnosť vznikla 5. 5. 2004 na základe zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie letísk, údržba prevádzkových plôch, pozemná obsluha lietadiel, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, zaistenie bezpečnosti a poriadku na letisku, prevádzkovanie bezpečnostnej služby, predaj leteckých prepravných služieb. Slovenská republika v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
 

Michael Tmej

Letisko Košice
041 75 Košice IV.

 
055/683 2123
055/683 2202
  www.airportkosice.sk

Zakladateľom spoločnosti je štát zastúpený MDVRR SR. Spoločnosť vznikla 1. 5. 2004 na základe zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie letísk, údržba prevádzkových plôch, pozemná obsluha lietadiel, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, zaistenie bezpečnosti a poriadku na letisku, prevádzkovanie bezpečnostnej služby, úschova a uskladňovanie batožín, predaj leteckých prepravných služieb. Štát v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 34% majetkovou účasťou.
 
Letisko Piešťany, a.s.
  Ing. Tibor Mikuš
  Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
  033/795 2202
033/773 7683
  www.airport-piestany.sk

Zakladateľom spoločnosti je štát zastúpený MDVRR SR. Akciová spoločnosť vznikla 1. 1. 2005 z časti majetku príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. Predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie letiska a všetkých činností spojených s údržbou prevádzkových plôch a služieb. Štát v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 20,65 % majetkovou účasťou.

Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Ing. Ivana Herkelová
Na letisko 100
058 98 Poprad

 
052/7730 036
052/7730 016
  www.letisko-poprad.sk

Zakladateľom spoločnosti je štát zastúpený MDVRR SR. Akciová spoločnosť vznikla 1. 1. 2005 z časti majetku príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. Predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie letiska a všetkých činností spojených s údržbou prevádzkových plôch a služieb. v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 97,61% majetkovou účasťou.
 
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Ing. Miroslav Uličný, predseda predstavenstva

  Letisko
013 41 Dolný Hričov
 

041/5068 103, 5068100

041/5068 301 - fax

 

www.letisko.sk, www.airport.sk, admin@airport.sk


Zakladateľom spoločnosti je štát zastúpený MDVRR SR. Akciová spoločnosť vznikla 1. 1. 2005 z časti majetku príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk.. Predmetom podnikania tejto letiskovej spoločnosti je prevádzkovanie letiska a poskytovanie činností a služieb s ním spojených. Štát v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 99,53% majetkovou účasťou.
 
Letisko Sliač, a.s.
  Ing. Roland Schaller
Letisko Sliač
962 31 Sliač

045/5442591

045/5442590 - fax

www.airportsliac.sk, marketing@airportsliac.sk 


Zakladateľom spoločnosti je štát, v ktorého mene koná MDVRR SR. Akciová spoločnosť vznikla 1. 1. 2005 z časti majetku príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. Predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie letiska a všetkých činností spojených s údržbou prevádzkových plôch a služieb. Štát v zastúpení MDVRR SR je jediným akcionárom tejto spoločnosti.
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 

Mgr. Filip Hlubocký

Rožňavská 1
832 72 Bratislava

02/2029 7880
02/4446 1498
  www.slovakrail.sk

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., vznikla 1. 1. 2005, ako jedna z nástupníckych akciových spoločností Železničnej spoločnosti, a. s. Spoločnosť je prevádzkovateľom dopravy na dráhe a zabezpečuje dopravné a prepravné služby, zodpovedajúce záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu. Štát v zastúpení MDVRR SR je jediným akcionárom tejto spoločnosti.
 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 

Ing. Martin Vozár

  Drieňová 24
820 09 Bratislava

02/2029 7776
02/4342 0389
  www.zscargo.sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., vznikla 1. 1. 2005 ako jedna z dvoch nástupníckych akciových spoločností Železničnej spoločnosti, a. s. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie nákladnej dopravy a s ňou súvisiacich služieb. Štát v zastúpení MDVRR SR je jediným akcionárom tejto spoločnosti.
 
Poštová banka, a.s.
Ing. Andrej Zaťko
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
  02/5960 3111
02/5960 3111
  www.pabk.sk

Poštová banka, a. s., má kompletné produktové portfólio, ktoré tvoria korunové a devízové produkty, tuzemské a medzinárodné platobné karty, úvery a taktiež poskytuje služby kapitálového trhu. Štát v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 0,03 % majetkovou účasťou.

METRO Bratislava, a.s.
Ing. Vladimír Michálek
Primaciálne nám, 1
811 01 Bratislava
02/6720 1111
02/6720 1113

poštová adresa:
Muchovo nám. 12
852 71 Bratislava
www.metroba.sk


Spoločnosť METRO Bratislava, a. s., od svojho vzniku vykonáva inžiniersku činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve, činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby (pozemné a miestne komunikácie) a koľajovú dopravu. Spoločnosť bola pôvodne založená na budovanie metra v Bratislave. Od roku 2000 sa spoločnosť venovala výstavbe Mosta Košická. Štát v zastúpení MDVRR SR je akcionárom spoločnosti s 34% majetkovou účasťou.


Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
Ing. Vladimír Svrček
Letisko 490
013 41 Dolný Hričov
  041/7074611
041/7074644
  www.tooz.sk

Spoločnosť vznikla z majetku zrušenej rozpočtovej organizácie Technická ochrana a obnova železníc, so sídlom v Žilne. Spoločnosť sa zaoberá najmä stavbou a obnovou v oblasti železničných tratí a cestných komunikácii a v oblasti železničných a cestných mostov. Štát v zastúpení MDVRR SR je jediným akcionárom tejto spoločnosti.

Verejné prístavy, a.s. .
Ing. Gabriel Szekeres
Prístavná 10
821 09 Bratislava
02/5363 3281-3
02/5363 3281
www.vpas.sk
Zakladateľom spoločnosti a jediným akcionárom je štát, v ktorého mene koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obchodná spoločnosť Verejné prístavy, a. s. bola založená s cieľom zabezpečenia prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov vrátane spracovania krátkodobých a dlhodobých koncepcií ich rozvoja, zabezpečenia prevádzky, evidencie, údržby a opravy objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavov, prenajímania pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov a vyberania úhrad za používanie verejných prístavov.
MH Invest, s.r.o.
Ing. Roman Sabo - konateľ
Mlynské nivy 44/A
821 09 Bratislava
00421 903 428 531 - sekretariát
www.mhinvest.sk
Spoločnosti MH Invest, s.r.o., bol v júli 2015 udelený štatút významnej investície na stavbu "VYBUDOVANIE STRATEGICKÉHO PARKU", ktorej cieľom je zabezpečiť prípravu územia a výstavbu vo verejnom záujme v katastrálnych územiach Mlynárce, Zobor, Lužianky, Zbehy, Čakajovce.
Jediným spoločníkom MH Invest, s.r.o., je štát. V jeho mene koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Vzory zmlúv o výkone funkcie členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu a pravidiel odmeňovania.

vzor_pravidiel_odmenovania_akciovych_spolocnosti.pdf 129.76 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_CARGO.pdf 101.92 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_LS.pdf 1.6 Mb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_NDS.pdf 115.81 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_SP.pdf 98.53 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_TOOZ.pdf 88.02 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_VP.pdf 111.97 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_dozornej_rady_ZSSK.pdf 87.44 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_CARGO.pdf 100.14 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_LS.pdf 1.61 Mb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_NDS.pdf 101.12 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_SP.pdf 99.9 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_TOOZ.pdf 85.66 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_VP.pdf 106.47 kb
vzor_zmluvy_o_vykone_funkcie_clena_predstavenstva_ZSSK.pdf 102.83 kb

 

 
Sekcia výkonu akcionárskych a majetkových právaktualizované 3.10.2016  


na začiatoktlačiť