Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

TECHNICKÉ PREDPISY

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.

MP 38/2016 pre tvorbu, schvaľovanie a zverejňovanie technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR SR (účinnosť od 1. 7. 2016)

Informácia o ich schválení sa uverejňuje vo Vestníku MDVRR SR.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc

MP 01/2008 Metodický pokyn pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií), prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

MDVRR SR vydalo odporúčanie Technických podmienok výrobcu (TPV) na používanie týchto zvodidiel:

TPV 01/2015 STRABAG Betónové monolitické zvodidlo, STRABAG, s. r. o., Bratislava, uverejnené na www.strabag.sk

TPV 01/2015 REBLOC Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh., Gars am Kamp, Rakúsko, uverejnené na www.rebloc.com

TPV 167/SK/2015 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal, ArcelorMittal Distribution Solutions Czech republic, s.r.o., Ostrava-Kunčince, Česká republika, uverejnené na www.arcelormitall.com/ostrava

TPV 01/2015 ŽPSV Betónové zvodidlá ŽPSV 110/O, ŽPSV, a.s. Uherský Ostroh, Česká republika, uverejnené na www.zpsv.cz

TPV 01/2014 CS - BETON Betónové zvodidlá CS BETON, CS - BETON, s.r.o. Litoměřice, Česká republika, uverejnené na www.csbeton.cz

TPV 2/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF a VARIOGATE, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 02/2014 SWOM Oceľové zvodidlá AXIMUM, uverejnené na www.swom.sk

TPV EV02-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, systém 2, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina + dodatok č. 1/2016, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV EV01-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine systém 3, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV 1/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá Marcegaglia, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 01/2014 HAKOM Oceľové zvodidlo VGH - 960, Hakom, s.r.o. Martin, uverejnené na www.hakom.sk

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá DELTA BLOC, DELTABLOC International Gmbh, Sollenau, Rakúsko, uverejnené na www.deltabloc.com

TPV 01/2010 TRIMEN Oceľové zvodidlá DAK, Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros, Maďarsko + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.dak.hu

TPV 1/2013 HAKOM Oceľové zvodidlá STALPRODUKT + dodatok č. 1/2015, Hakom, s.r.o. Martin, uverejnené na www.hakom.sk 

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava spol. s r. o, uverejnené na www.zipp.sk

TPV 1/2013 Oceľové zvodidlá DUORAIL, VARIOGUARD a GATEGUARD, AGROZET ZS, s.r.o. Brno, Česká republika, uverejnené na www.agrozetzs.eu

TPV 02/SK/2013 Oceľové zvodidlá Birsta W2 SAFEROAD, uverejnené na www.saferoad.sk

TPV 01/SK/2013 Oceľové zvodidlá Mega Rail SAFEROAD, uverejnené na www.saferoad.sk

TPV 1/2012 OMO Oceľové zvodidlá, STAVBY OMO, s.r.o. Hranice, Česká republika, uverejnené na www.cihal-omo.cz

TPV EV04-12 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV 01/SK/2012/ KLS Oceľové zvodidlá KLS, KLS spol. s r.o. Bratislava + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.kls.sk

TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava + dodatok č. 1/2015 + dodatok č. 2/2016, uverejnené na www.doprastav.sk

TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2013 + dodatok č. 4/2013, uverejnené na www.arcelormittal.com/ostrava [nahradené predpisom: TPV 167/SK/2015]

TPV 01/2011 OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ CAR, TRADETECH, spol. s r.o. Košice + dodatok č. 1/2013, uverejnené na www.tradetech.sk

TPV 01/2011 Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh + dodatok č. 1/2013 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.rebloc.com [nahradené predpisom: TPV 01/2015]

TPV 1/2011 OMO Oceľové zvodidlá MS4/H2, Jaroslav Číhal - OMO [zrušené]

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá ZSH2, Značky Plzeň,s.r.o. a Pražské silniční a vodohospodáŕské stavby, a.s., uverejnené na www.znacky-plzen.cz a www.psvs.cz

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá DAK, TRIMEN, s.r.o. Košice + dodatok č. 1/2012, uverejnené na www.trimen.sk [zrušené]

TPV 1/2010 Betónové zvodidlo SSŽ S97 EUROVIA CS, uverejnené na www.eurovia.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo VARIOGUARD RENA-NOVA, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2 ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. uverejnené na www.ods-dso.cz

TPV 1/2009 Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o., uverejnené na www.vph.sk

TPV 1/2009 SVOM Oceľové zvodidlo FRACASSO + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2014 + dodatok č. 4/2016, uverejnené na www.svom.sk

TPV 1/2009 Otváracie zvodidlo S-A-B RENA-NOVA, uverejnené na www.renanova.cz

TPV EV 03-08 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine + dodatok č. 1/2012, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk [zrušené]

TPV 1/2008 Kotvené betónové zvodidlo MSK SKANSKA PREFA, a.s., uverejnené na www.skanska.cz

TPV 1/2008-DSUH Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s. + dodatok č. 1/2011 - uverejnené na www.skanska.cz

na začiatoktlačiť