Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

TECHNICKÉ PREDPISY

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo schvaľuje a vydáva technické podmienky (v minulosti technické predpisy a smernice), ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy, ktoré sa od roku 1997 schválili na ministerstve, sa nachádzajú na tejto stránke ministerstva. Technické predpisy, ktoré sa schvaľovali na Slovenskej správe ciest (ďalej len "SSC") do 30.12.2003, sú dostupné na jej stránke: www.ssc.sk v časti Technické predpisy.

Od 1.1.2004 je databáza technických podmienok (ďalej len "TP") zjednotená a schvaľuje ju ministerstvo. Informácia o ich schválení sa uverejňuje vo Vestníku MDVRR SR.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

MP 38/2016 Metodický pokyn pre tvorbu, schvaľovanie a zverejňovanie technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR (účinnosť od 1. 7. 2016)

MP 04/2012 Metodický pokyn, ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri tvorbe, vydávaní a schvaľovaní technických podmienok v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR (účinnosť od 30. 1. 2012) [nahradený predpisom: MP 38/2016]

MP 01/2009 Metodický pokyn pre používanie programu HDM-4 v podmienkach SR [nahradený predpisom: TP 5/2012]

MP 01/2008 Metodický pokyn pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií), prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

MP 1/2006 Metodický pokyn a návod prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti (do roku 2040), MDPT (účinnosť od 1. 11. 2006) [nahradený predpisom: TP 7/2013]

rok 2016

TP 02/2016 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok, MDVRR (účinnosť od 1. 5. 2016) [predchádzajúci predpis: USM 1/2012]

rok 2015

TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných komunikácií, MDVRR (účinnosť od 31.12.2015) [predchádzajúci predpis: TP 10/2010, Oprava č. 1/2013 k TP 10/2010]

TP 15/2015 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí, MDVRR (účinnosť od 31.12.2015)

TP 14/2015 Projektovanie turbo-okružných križovatiek, MDVRR (účinnosť od 31.12.2015)

TP 13/2015 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov, MDVRR (účinnosť od 1.12.2015) [predchádzajúci predpis: TP 11/2011]

TP 12/2015 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 1.12.2015) [predchádzajúci predpis: TS 0803]

TP 11/2015 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií, MDVRR (účinnosť od 1.12.2015) [predchádzajúci predpis: TP 01/2007]

TP 10/2015 Použitie snehových kolov na cestách, MDVRR (účinnosť od 15.11.2015)

TP 09/2015 Prehliadky, údržba a opravy pozemných komunikácií. Tunely - stavebné konštrukcie, MDVRR (účinnosť od 1.11.2015) [predchádzajúci predpis: TP 09C-1/2005]

TP 08/2015 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi, MDVRR (účinnosť od 1.11.2015)

TP 07/2015 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia - tunely, MDVRR (účinnosť od 1.11.2015)

TP 06/2015 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií, MDVRR (účinnosť od 15.10.2015)

TP 05/2015 Monitorovanie betónového ostenia tunelov, MDVRR (účinnosť od 01.07.2015)

TP 04/2015 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov, MDVRR (účinnosť od 01.05.2015)

TP 03/2015 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely, MDVRR (účinnosť od 01.05.2015)

TP 02/2015 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek, MDVRR (účinnosť od 01.05.2015)

TP 01/2015 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek, MDVRR (účinnosť od 01.05.2015)

rok 2014

TP 08/2014 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 20.12.2014) [predchádzajúci predpis: TP 09/2011]

TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, MDVRR (účinnosť od 01.11.2014)

TP 06/2014 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek, MDVRR (účinnosť od 10.10.2014) [predchádzajúci predpis: TP 13/2006]

TP 05/2014 Katalóg porúch asfaltových vozoviek, MDVRR (účinnosť od 15.10.2014) [predchádzajúci predpis: TP SSC 02/2002] 

TP 04/2014 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie, MDVRR (účinnosť od 01.08.2014) [predchádzajúci predpis: TP 01/2011]

TP 03/2014 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií, MDVRR (účinnosť od 01.05.2014)

TP 02/2014 Bezpečnosť cestných tunelov - bezpečnostná dokumentácia, MDVRR (účinnosť od 01.03.2014)

TP 01/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií, MDVRR (účinnosť od 15.02.2014) [predchádzajúci predpis: TP 03/2008]

rok 2013 

USM 1/2013 Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek, MDVRR (účinnosť od 1.5.2013)

TP 15/2013 Usporadúvanie cestnej siete, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, MDVRR (účinnosť od 20.12.2013) [predchádzajúce predpisy: TP 03/2004, Zmena 01/2005]  

TP 14/2013 Systém hospodárenia s mostami, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013) [predchádzajúci predpis: TP 01/2010]

TP 13/2013 Monitorovanie cestných mostov, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013) [TP rušia kapitolu 6 prílohy č. 2 TP 07/2012]

TP 12/2013 Evidencia cestných mostov a lávok, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013) [predchádzajúci predpis: Mostný zošit 2011]  

TP 11/2013 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013)

TP 10/2013 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013)

TP 9/2013 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest, MDVRR (účinnosť od 01.12.2013) [predchádzajúci predpis: TP SSC 07/2000]

TP 8/2013 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty, MDVRR (účinnosť od 01.12.2013) [predchádzajúci predpis: TP 9A/2005]

TP 7/2013 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040, MDVRR (účinnosť od 15.11.2013) [predchádzajúci predpis: MP 01/2006]

TP 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, Príloha č. 1, Príloha č. 2, MDVRR (účinnosť od 15.11.2013) [predchádzajúce predpisy: TP 07/2005, TP 02/2010 a Kanálik (1997): Zásady pre používanie...]

TP 5/2013 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, MDVRR (účinnosť od 15.12.2013) [predchádzajúci predpis: TP 05/2004]

TP 4/2013 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava, MDVRR (účinnosť od 1.3.2013) [predchádzajúci predpis: TP 2/2012]

TP 3/2013 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 1.3.2013)

TP 2/2013 Tlmiče nárazov, MDVRR (účinnosť od 1.3.2013) [predchádzajúci predpis: TP 03/2005]

TP 1/2013 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek. Časť A, Časť B, MDVRR (účinnosť od 1.2.2013) [predchádzajúci predpis: TP 8/2008]

rok 2012:

USM 1/2012 Zaťažiteľnosť mostov - usmernenie, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP 04/2008] [nahradené predpisom: TP 02/2016]

TP 11/2012 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP SSC 02/2003]

TP 10/2012 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP 12/2006]

TP 9/2012 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) + Dodatok č. 1, MDVRR (účinnosť od 15.10.2014) [predchádzajúci predpis: TP 04/2007]

TP 8/2012 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP 9B/2005, Zmena 01/2006, Zmena 01/2007]

TP 7/2012 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov, MDVRR (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP SSC 04/2003] [kapitola 6 prílohy č. 2 tohto TP zrušená prostredníctvom TP 13/2013]

TP 6/2012 Zosilňovanie asfaltových vozoviek, MDVRR (účinnosť od 1.12.2012) [predchádzajúci predpis: TP 01/2004]

TP 5/2012 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR, MDVRR (účinnosť od 1.12.2012)  [predchádzajúci predpis: MP 01/2009]

TP 4/2012 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia PROFILOGRAPH GE, MDVRR (účinnosť od 15.10.2012) [predchádzajúci predpis: TP SSC 04/2000]

TP 3/2012 Využitie georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek, MDVRR (účinnosť od 1.10.2012)

TP 2/2012 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy, časť 1: Projektovanie, výstavba, prevádzka, údržba a oprava ekoduktov, MDVRR (účinnosť od 15.1.2012) [nahradené predpisom: TP 4/2013]

TP 1/2012 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii, MDVRR (účinnosť od 15.1.2012)

rok 2011:

TP 16/2011 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia Linescan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom Linescan, MDVRR (účinnosť od 5.12.2011)

TP 15/2011 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011) [predchádzajúci predpis: TP SSC 09/2002]

TP 14/2011 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011) [predchádzajúci predpis: TP 08/2006]

TP 13/2011 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011) [predchádzajúci predpis: TP 06/2008]

TP 12/2011 Vetranie cestných tunelov, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011)

TP 11/2011 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011) [predchádzajúci predpis: TP 04/2006] [nahradené predpisom: TP 13/2015]

TP 10/2011 Navrhovanie debariezačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 10.11.2011)

TP 09/2011 Označovanie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách, MDVRR (účinnosť od 15.9.2011) [predchádzajúci predpis: TP 01/2008] [nahradené predpisom: TP 08/2014]

TP 08/2011 Kataloóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviekPríloha A, Príloha B, Príloha C, MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP 05/2007]

TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste, MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP 02/2007]

TP 06/2011 Asfaltový koberec drenážny, MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP SSC 05/2003]

TP 05/2011 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I. až VI., MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP 14/2005]

TP 04/2011 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách, MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP 17/2006]

TP 03/2011 Asfaltový koberec veľmi tenký, MDVRR (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: TP SSC 01/2003]

TP 02/2011 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely, MDVRR (účinnosť od 1.6.2011)

TP 01/2011 Prehliadky. údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – technologické vybavenie, MDVRR (účinnosť od 1.6.2011) [nahradené predpisom: TP 04/2014]

rok 2010:

TP 10/2010 Výpočet kapacít pozemných komunikácií, MDPT (účinnosť od 1.1.2011) + Oprava č. 1/2013 (účinnosť od 15.11.2013) [predchádzajúci predpis: TP 01/2006] [nahradené predpisom: TP 16/2015]

TP 09/2010 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 18.8.2010)

TP 08/2010 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 18.8.2010)

TP 07/2010 Základná mapa diaľnice. Vyhotovenie, údržba a obnova, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4, príloha č.5, príloha č.6, príloha č.7, príloha č.8, MDPT (účinnosť od 1.8.2010) [predchádzajúci predpis: TSV 0903]

TP 06/2010 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové zvodidlo, MDPT (účinnosť od 1.7.2010) [predchádzajúci predpis: TP 02/2004]

TP 05/2010 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12, MDPT (účinnosť od 1.6.2010)

TP 04/2010 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, MDPT (účinnosť od 1.5.2010)

TP 03/2010 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve, MDPT (účinnosť od 22.3.2010)

TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, Príloha 1, Príloha 2, MDPT (účinnosť od 1.3.2010) [predchádzajúci predpis: TP 02/2008] [nahradené predpisom: TP 6/2013]

TP 01/2010 Systém hospodárenia s mostami, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, MDPT (účinnosť od 1.2.2010) [nahradené predpisom: TP 14/2013]

rok 2009:

TP 03/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, MDPT (účinnosť od 3.8.2009) [predchádzajúci predpis: TS 0502]

TP 02/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, MDPT (účinnosť od 1.5.2009)

TP 01/2009 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB, Príloha A, Príloha B, Príloha C, Príloha D, MDPT (účinnosť od 1.5.2009) [predchádzajúci predpis: TP 02/2006]

rok 2008:

TP 10/2008 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia, MDPT (účinnosť od 20.11.2008) [predchádzajúci predpis: TP 03/2007]

TP 09/2008 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií, MDPT (účinnosť od 20.11.2008)

TP 08/2008 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov v asfaltových vrstvách vozoviek, časť A, časť B, MDPT (účinnosť od 1.11.2008) [nahradené predpisom: TP 1/2013]

TP 07/2008 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, MDPT (účinnosť od 1.11.2008)

TP 06/2008 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie, MDPT (účinnosť od 15.8.2008) [nahradené predpisom: TP 13/2011]

TP 05/2008 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov, MDPT (účinnosť od 15.8.2008) [predchádzajúci predpis: TP 11/2005]


TP 04/2008 Zatažiteľnosť mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách H I., II. a III.triedy a miestnych komunikáciách, Príloha A, Príloha B, MDPT (účinnosť od 2.6.2008) [nahradené predpisom: USM 1/2012]

 
TP 03/2008 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných a miestnych komunikácií, MDPT (účinnosť od 2.6.2008) [nahradený predpisom: TP 01/2014]

TP 02/2008 Časť B: Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné, MDPT (účinnosť od 1.6.2008) [nahradené predpisom: TP 02/2010]

TP 01/2008 Označovanie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 17.3.2008) [nahradené predpisom: TP 09/2011]

rok 2007:

TP 07/2007 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, MDPT (účinnosť od 2.1.2008)

TP 05/2007 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek,  prílohy: A, B, C, MDPT (účinnosť od 2.1.2008) [nahradené predpisom: TP 08/2011]

TP 04/2007 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I.,II., a III. triedy, MDPT (účinnosť od 15.6.2007) [nahradené predpisom: TP 09/2012]

TP 03/2007 Dopravné značky s premennými symbolmi na pozemných komunikáciách, príloha 1, príloha 2, MDPT  (účinnosť od 1.10.2007) [nahradené predpisom: TP 10/2008]

TP 02/2007 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste, MDPT (účinnosť od 16.4.2007) [nahradené predpisom: TP 07/2011]

TP 01/2007 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa STN EN 12697-22, MDPT (účinnosť od 2.1.2008) [nahradené predpisom: TP 11/2015]

Zmena 01/2007 TP 9B/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, MDPT (účinnosť zmeny od 15.6.2007) [nahradené predpisom: TP 8/2012]

rok 2006:

TP 17/2006 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách, MDPT (účinnosť od 10.10.2006) [nahradené predpisom: TP 04/2011]

TP 16/2006 neobsadené

TP 15/2006 neobsadené

TP 14/2006 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE, MDPT (účinnosť od 1.1.2007)  [predchádzajúci predpis: TP SSC 05/2000]

TP 13/2006 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek, MDPT (účinnosť od 1.8.2006)  [predchádzajúci predpis: TP SSC 02/2001] [nahradené predpisom: TP 06/2014]

TP 12/2006 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva, MDPT (účinnosť od 15.12.2006) [nahradené predpisom: TP 10/2012]

TP 11/2006 Časť A: Vzorové schémy pre krátkodobé pracovné miesta – krátkodobé pevné (stabilné) a pohyblivé (Príloha k TP 07/2005), prílohy B, C, D, MDPT (účinnosť od 15.12.2006) [nahradené predpisom: TP 02/2010]

TP 10/2006 Systém hospodárenia s vozovkami, MDPT (účinnosť od 1.8.2006) [predchádzajúci predpis: TP SSC 02/2000]

TP 09/2006 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení, MDPT (účinnosť od 1.1.2007)

TP 08/2006 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien, MDPT (účinnosť od 1.12.2006) [nahradené predpisom: TP 14/2011]

TP 07/2006 Evidencia mostov pozemných komunikáciíprílohy 1, 2, 3, 4, 5, MDPT (účinnosť od 1.7.2006) [nahradené predpisom: TP 12/2013]

TP 06-2/2006 Podzemné stavby. Časť 2: Kontinuálne razenie, MDPT (účinnosť od 1.12.2006)

TP 06-1/2006 Podzemné stavby. Časť 1: Cyklické razenie (plnotextové znenie sa poskytuje len v súťažných podmienkach SSC a NDS a.s.), MDPT (účinnosť od 1.12.2006)

TP 05/2006 Tunelové názvoslovie, MDPT (účinnosť od 1.12.2006)

TP 04/2006 Požiarna bezpečnosť cestných tunelov, MDPT (účinnosť od 1.12.2006) [nahradené predpisom: TP 11/2011]

TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciestprílohy 01 až 13, príloha 14, MDPT (účinnosť od 15.1.2007)  [predchádzajúci predpis: TP SSC 08/2002]

TP 02/2006 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB, prílohy A, B, C, D, MDPT  (účinnosť od 1.4.2006) [nahradené predpisom: TP 01/2009]

TP 01/2006 Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení, MDPT (účinnosť od 1.7.2006) [nahradené predpisom: TP 10/2010]

Zmena 01/2006 Technických podmienok TP 09B/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, MDPT (účinnosť zmeny od 1.7.2006) [nahradené predpisom: TP 8/2012]

Dodatok 01/2006 k TP 15/2005 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách - na štvorpruhových komunikáciách (Upokojovanie dopravy), MDPT (účinnosť od 15.12.2006)

rok 2005:

TP 15/2005 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách, MDPT (účinnosť od 15.12.2005)

TP 14/2005 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením I až VI, MDPT (účinnosť od 1.12.2005) [nahradené predpisom: TP 05/2011]

TP 13/2005 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 2.5.2005)

TP 12/2005 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, MDPT (účinnosť od 15.9.2005) [nahradené predpisom: TP 05/2007]

TP 11/2005 Navrhovanie zosilnenia zosilnenia betónových mostov, MDPT (účinnosť od 10.5.2005) [nahradené predpisom: TP 05/2008]

TP 10/2005 Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 15.9.2005)

TP 09C-1/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - stavebné konštrukcie, MDPT (účinnosť od 20.7.2005) [nahradené predpisom: TP 09/2015]

TP 09B/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, MDPT (účinnosť od 20.7.2005) [nahradené predpisom: TP 8/2012]

TP 09A/2005 Prehliadky,údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty, MDPT (účinnosť od 15.9.2005) [nahradené predpisom: TP 8/2013]

TP 08/2005 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 30.9.2005) + Dodatok č. 1, Príloha č. 1, MDVRR (účinnosť od 25.09.2015)

TP 07/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 30.9.2005) [nahradené predpisom: TP 6/2013]

TP 06/2005 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2, MDPT (účinnosť od 30.9.2005)

TP 05/2005 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek, MDPT (účinnosť od 30.9.2005)

TP 04/2005 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 30.9.2005)

TP 03/2005 Tlmiče nárazu, MDPT (účinnosť od 15.4.2005) [nahradené predpisom: TP 2/2013]

TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT (účinnosť od 15.3.2005)

TP 01/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel, MDPT (účinnosť od 15.3.2005)

Zmena 1/2005 k TP 03/2004, MDPT (účinnosť od 15.2.2005) [nahradený predpisom: TP 15/2013]

rok 2004:

TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie, prílohy, MDPT (účinnosť od 1.11.2004)

TP 06/2004 Podpovrchové mostné závery, MDPT (účinnosť od 15.11.2004)

TP 05/2004 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, MDPT (účinnosť od 1.8.2004) [nahradené predpisom: TP 5/2013]

TP 04/2004 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách, MDPT (účinnosť od 1.11.2004) + Dodatok č. 1, MDVRR (účinnosť od 31.12.2015) [Dodatok ruší kapitolu 5 a príklad B v prílohe č. 2 v TP 04/2004]

TP 03/2004 Usporadúvanie cestnej siete, prílohy: 1 , 2 , 3,  MDPT (účinnosť od 1.10.2004) [nahradené predpisom: TP 15/2013]

TP 02/2004 Betónové zvodidlo tvaru New Jersey, MDPT [nahradené predpisom: TP 06/2010]

TP 01/2004 Opravy a rekonštrukcie vozoviek. Zosilňovanie asfaltových vozoviek, MDPT [nahradené predpisom: TP 6/2012]

rok 2003:

TP SSC 07/2003 Katalóg porúch mostov na diaľniciach, cestách I. , II, a III. triedy – textová časť, SSC [nahradené predpisom: TP 04/2007]

TP SSC 06/2003 Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke, SSC 2003 [nahradené predpisom: TP 08/2008]

TP SSC 05/2003 Drenážny asfaltový koberec, SSC [nahradené predpisom: TP 06/2011]

TP SSC 04/2003 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov, SSC [nahradené predpisom: TP 07/2012]

TP SSC 03/2003 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „ Vloššák“. Metodický pokyn, SSC

TP SSC 02/2003 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, SSC [nahradené predpisom: TP 11/2012]

TP SSC 01/2003 Tenký asfaltový koberec, SSC [nahradené predpisom: TP 03/2011]

TS 1003 Dokumentácia tunelov, MDPT [smernica je dňom 1.9.2011 zrušená]

TS 0903 Základná mapa diaľnice. Vyhotovenie, údržba a obnova, prílohy: 1 , 6, 7, MDPT [nahradené predpisom: TP 07/2010]

TS 0803 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 1.3.2003) [nahradené predpisom: TP 12/2015]

rok 2002:

TP SSC 09/2002 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie. Metodický pokyn, SSC [nahradené predpisom: TP 15/2011]

TP SSC 08/2002 Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií; (aktualizácia tabuliek v prílohe A a B od 1.5.2004 na základe zmeny legislatívy), SSC [nahradené predpisom: TP 03/2006]

TP SSC 07/2002 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie, SSC

TP SSC 06/2002 Použitie ťaženého predrveného kameniva v spodných podkladových vrstvách, SSC

TP SSC 05/2002 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov. Metodická príručka, SSC

TP SSC 04/2002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre osové zaťaženie 115 kN, SSC

TP SSC 03/2002 Asfaltové mostné závery, SSC

TP SSC 02/2002 Katalóg porúch asfaltových vozoviek (Príloha: katalógové listy), SSC [nahradené predpisom: TP 05/2014]

TP SSC 01/2002 Opätovné spracovanie pôvodných asfaltových zmesí na mieste za studena. Predbežné technické podmienky, SSC [nahradené predpisom: TP 02/2007]

TSV 0702 Technicko-ekonomické hodnotenie etapizácie výstavby tunelov. Predbežná technická smernica, Príloha A, Príloha B, MDPT  [smernica je dňom 1.9.2011 zrušená]

TSV 0602 Premenné dopravné značky na cestných komunikáciách,  Prílohy, Príloha 3, MDPT [nahradené predpisom: TP 03/2007]

TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, MDPT [nahradené predpisom: TP 03/2009]

Zmena 1/2002 k TRP 1/1997 (pozri 1997) (účinnosť od 1.8.2002) [nahradené predpismi: TP 09A/2005, TP 09B/2005, TP 09C-1/2005]

rok 2001:

TP SSC 02/2001 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek, SSC [nahradené predpisom: TP 13/2006]

TP SSC 01/2001 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, SSC [nahradené predpisom: TP 12/2005]

TSV 0401 Požiarna ochrana tunelov na cestných komunikáciách (s účinnosťou od 1.1.2002 do 31.12.2005), MDPT [nahradené predpisom: TP 04/2006]

rok 2000:

TP SSC 07/2000 Smernica na údržbu diaľnic, SSC [nahradené predpisom: TP 7/2013]

TP SSC 05/2000 Meranie a hodnotenie drsnosti asfaltových vozoviek zariadením SKIDDOMETER BV 11, SSC [nahradené predpisom: TP 14/2006]

TP SSC 04/2000 Meranie a hodnotenie nerovností vozoviek pomocou zariadenia PROFILOGRAPH GE, SSC [nahradené predpisom: TP 04/2012]

TP SSC 03/2000 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek zariadením FWD KUAB 2m-150, SSC [nahradené predpisom: TP 02/2006]

TP SSC 02/2000 Systém hospodárenia s vozovkami, SSC [nahradené predpisom: TP 10/2006]

TP SSC 01/2000 Požiadavky na obstarávanie, výrobu a skúšanie zvislých dopravných značiek, SSC [nahradené predpisom: TP 04/2005]

rok 1999:

TP SSC 03/1999 Technické podmienky projektovania diaľnic. D 6. 6 VEGETAČNÉ ÚPRAVY (nie je v elektronickej forme), SSC [nahradené predpisom: TP 04/2010]

TRP 3/1999 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT [nahradené predpisom: TP 02/2005]

TRP 2/1999 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, navrhovanie iných zvodidiel, MDPT [nahradené predpisom: TP 01/2005]

Kanálik, J. a kol. (1999): Zásady pre používania dopravného značenia na pozemných komunikáciách, ISBN 80-968200-0-1, publikácia odporúčaná MDPT na používanie

rok 1998:

Príručka monitoringu vplyvu diaľnic na vybrané zložky životného prostredia, MDPT a MŽP [nahradené predpisom: TP 06/2008]

rok 1997:

TRP1/1997 – Prehliadky, údržba a opravy diaľnic, ciest a mostov. Časť A: Prehliadky, údržba a opravy diaľnic a ciest, časť B Prehliadky, údržba a opravy mostov,  MDPT [nahradené predpismi: TP 09A/2005, TP 09B/2005, TP 09C-1/2005]

poznámka :  Zmenou 1 v roku 2002 sa zmenil aj názov TRP 1/1997 na: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Časť A: Diaľnice a cesty, časť B: Mosty, časť C :  Tunely – C1 Tunely- Stavebné konštrukcie, C2  Tunely - Technologické vybavenie (v príprave); časť D: Informačný systém diaľnic (doposiaľ nespracované).

Kanálik, J a kol. (1997): Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách [nahradené predpisom: TP 06/2013]

 

Zoznam platných technicko - kvalitatívnych podmienok

(schválených od 2000 do 2003 na SSC a od 2004 na MDPT, MDVRR)


0 Všeobecne [2012] (účinnosť od 1.5.2009) [predchádzajúci predpis: 2009]

1 Príprava staveniska [2000] [zrušené bez náhrady]

2 Zemné práce [2010] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2000]

3 Priepusty [2013] (účinnosť od 15.10.2013) [predchádzajúci predpis: 2000]

4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [2009] (účinnosť od 1.1.2010)

5 Podkladové vrstvy [2014] (účinnosť od 15.06.2014) [predchádzajúci predpis: 2010, 2013]

6 Hutnené asfaltové zmesi [2015] [predchádzajúci predpis: 20082010]

6.1 Asfaltový koberec drenážny [2011] (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: 2003]

6.2 Asfaltový koberec veľmi tenký [2011] (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: 2003]

7 Liaty asfalt [2010]

8 Cementobetónový kryt vozoviek [2011] (účinnosť od 15.8.2011) [predchádzajúci predpis: 2007, 2004, 2000]

9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby (účinnosť od 1.12.2012)

10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [2011] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2000]

11 Dopravné značenie [2010] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2000]

12 Pilóty razené [2010] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2004]

13 Pilóty vŕtané [2010] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2000]

14 Podzemné steny [2004] [zrušené bez náhrady]

15 Betónové konštrukcie všeobecne [2013] (účinnosť od 1.12.2013) [predchádzajúci predpis: 2004, 2011, Dodatok č. 1/2012]

16 Debnenie, lešenie a podperné skruže [2013] (účinnosť od 1.12.2013) [predchádzajúci predpis: 2004]

17 Výstuž do betónu [2013] (účinnosť od 1.12.2013) [predchádzajúci predpis: 2004, Dodatok č. 1/2012]

18 Betón na konštrukcie [2013] (účinnosť od 1.12.2013) [predchádzajúci predpis: 2004, 2011, Dodatok č. 1/2012]

19 Predpäté betónové konštrukcie [2013] (účinnosť od 1.12.2013) [predchádzajúci predpis: 2004, 2011Dodatok č. 1/2012]

20 Oceľové konštrukcie [2014] (účinnosť od 1.10.2014) [predchádzajúci predpis: 2000, 2011dodatok č. 1/2012]

21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [2013] (účinnosť od 15.10.2013) [predchádzajúci predpis: 2000]

22 Izolačný systém vozovky na moste (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: 2004, Dodatok č. 1/2012]

23 Mostné ložiská [2014] (účinnosť od 15.10.2014) [predchádzajúci predpis: 2000, 2011dodatok č. 1/2012]

24 Mostné závery [2012] (účinnosť od 20.12.2012) [predchádzajúci predpis: 2000]

25 Vegetačné úpravy [2012] (účinnosť od 15.10.2012) [predchádzajúci predpis: 2000]

26 Tunely (účinnosť od 1.7.2015) [predchádzajúci predpis: 2004, 2011]

27 Zlepšovanie zemín [2010] (účinnosť od 1.5.2010)

28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [2010] (účinnosť od 16.8.2010)

29 Protihlukové clony [2010] (účinnosť od 1.1.2011) [predchádzajúci predpis: 2004]

30 Špeciálne zakladanie [2012] (účinnosť od 15.11.2012) [predchádzajúci predpis: 2001]

31 Zvláštne zemné konštrukcie [2014] (účinnosť od 15.11.2014) [predchádzajúci predpis: 2009]

32 Trvalé oplotenie [2013] (účinnosť od 1.9.2013) [predchádzajúci predpis: 2001]

33 Strednotlaké a vysokotlaké plynovody [2002] [zrušené bez náhrady]

34 Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia [2002] [zrušené bez náhrady]

35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [2010] (účinnosť od 16.8.2010)

36 Kalové zákryty [2014] (účinnosť od 15.12.2014)[predchádzajúci predpis: 2010]

37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [2011] (účinnosť od 15.8.2011)

38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [2011] (účinnosť od 5.12.2011)

39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [2016] (účinnosť od 15.01.2016)

 

Materiálovo katalógové listy - doplnok k TKP

KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR (účinnosť od 15.12.2014) [predchádzajúci predpis: KLEaZ 1/2012]

KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR (účinnosť od 15.10.2014) [predchádzajúci predpis: KLA 1/2009] 

KLHS 1/2014 Katalógové listy hydraulických spojív, MDVRR (účinnosť od 1.10.2014) [predchádzajúci predpis: KLHS 1/2010, Dodatok č. 1/2011] + dodatok č. 1/2015 (účinnosť od 1.08.2015)

KLK KB 1/2013 Katalógové lista kameniva pre konštrukčné betóny, MDVRR (účinnosť od 1.10.2013)

KLEaZ 1/2012 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR (účinnosť od 1.10.2012) [predchádzajúci predpis: KLEaZ 1/2007] [nahradené predpisom: KLEaZ 1/2014]

KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR (účinnosť od 1.10.2012) [predchádzajúci predpis: KLK 1/2009] + dodatok č. 1/2016 (účinnosť od 15.01.2016)

KLMZ 1/2011 katalógové listy mostných záverov [2011], MDVRR (účinnosť od 15.8.2011)

KLML 1/2011 Katalógové listy mostných ložísk [2011], MDVRR (účinnosť od 15.8.2011)

KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí [2010], MDVRR (účinnosť od 2.11.2010), dodatok č. 1/2015 (účinnosť od 1.08.2015)

KLVM 1/2010 Katalógové listy vozoviek na mostoch [2010], MDPT (účinnosť od 20.5.2010)

KLHS 1/2010 Katalógové listy hydraulických spojív [2010], MDPT (účinnosť od 1.2.2010), dodatok č. 1/2011 (účinnosť od 1.11.2011), [nahradené predpisom: KLHS 1/2014]

KLMP 1/2009 Katalógové listy mostných prefabrikátov [2009], MDPT (účinnosť od 3.8.2009) prílohy ku KLMP 1/2009, dodatok č. 1/2011 (účinnosť od 15.8.2011)

KLK 1/2009 Katalógové listy kameniva [2009], MDPT [nahradené predpisom: KLK 1/2012]

KLA 1/2009 Katalógové listy asfaltov [2009], MDPT (účinnosť od 1.5.2009) [nahradené predpisom: KLA 1/2014]

KLEaZ 1/2007 Katalógové listy asfaltových emulzií a zálievok [2007], MDPT (účinnosť od 2.1.2008) [nahradené predpisom: KLEaZ 1/2012]

KLA 1/2006 Katalógové listy asfaltov, MDPT (účinnosť od 1.11.2006) [nahradené predpisom: KLA 1/2009]

KLK 1/2006 Katalógové listy kameniva, MDPT (účinnosť od 1.5.2006) [nahradené predpisom: KLK 1/2009]

KLK 1/2005 Katalógové listy kameniva, MDPT [nahradené predpisom: KLK 1/2006]

 

Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií:

VL 4/2014 Mosty, MDVRR (účinnosť od 01.11.2014) [predchádzajúci predpis: 2013, 2012, 2009, 2005]

VL 5/2011 Tunely, Príloha, MDVRR (účinnosť od 1.12.2011) [predchádzajúci predpis: 2005]

VL 2.2/2005 Odvodňovacie zariadenia, (účinnosť od 1.3.2005)

VL 2/2003 Teleso pozemných komunikácií, (účinnosť od 12/2003)

VL 1/2002 Vozovky a krajnice, (účinnosť od 6/2002)

 

MDVRR SR vydalo odporúčanie Technických podmienok výrobcu (TPV) na používanie týchto zvodidiel:

TPV 01/2016 STRABAG Betónové monolitické zvodidlo STRABAG, STRABAG s. r. o., Bratislava, uverejnené na www.strabag.sk

TPV 01/2015 REBLOC Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh., Gars am Kamp, Rakúsko, uverejnené na www.rebloc.com

TPV 167/SK/2015 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal, ArcelorMittal Distribution Solutions Czech republic, s.r.o., Ostrava-Kunčince, Česká republika, uverejnené na www.arcelormitall.com/ostrava

TPV 01/2015 ŽPSV Betónové zvodidlá ŽPSV 110/O, ŽPSV, a.s. Uherský Ostroh, Česká republika, uverejnené na www.zpsv.cz

TPV 01/2014 CS - BETON Betónové zvodidlá CS BETON, CS - BETON, s.r.o. Litoměřice, Česká republika, uverejnené na www.csbeton.cz

TPV 2/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF a VARIOGATE, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 02/2014 SWOM Oceľové zvodidlá AXIMUM, uverejnené na www.swom.sk

TPV EV02-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, systém 2 + dodatok č. 1/2016, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV EV01-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine systém 3, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV 1/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá Marcegaglia, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 01/2014 HAKOM Oceľové zvodidlo VGH - 960, Hakom, s.r.o. Martin, uverejnené na www.hakom.sk

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá DELTA BLOC, DELTABLOC International Gmbh, Sollenau, Rakúsko, uverejnené na www.deltabloc.com

TPV 01/2010 TRIMEN Oceľové zvodidlá DAK, Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros, Maďarsko + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.dak.hu

TPV 1/2013 HAKOM Oceľové zvodidlá STALPRODUKT + dodatok č. 1/2015, Hakom, s.r.o. Martin, uverejnené na www.hakom.sk 

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava spol. s r. o, uverejnené na www.zipp.sk

TPV 1/2013 Oceľové zvodidlá DUORAIL, VARIOGUARD a GATEGUARD, AGROZET ZS, s.r.o. Brno, Česká republika, uverejnené na www.agrozetzs.eu

TPV 1/2012 OMO Oceľové zvodidlá, STAVBY OMO, s.r.o. Hranice, Česká republika, uverejnené na www.cihal-omo.cz

TPV 02/SK/2013 Oceľové zvodidlá Birsta W2 SAFEROAD, uverejnené na www.saferoad.sk

TPV 01/SK/2013 Oceľové zvodidlá Mega Rail SAFEROAD, uverejnené na www.saferoad.sk

TPV EV04-12 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk

TPV 01/SK/2012/ KLS Oceľové zvodidlá KLS, KLS spol. s r.o. Bratislava + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.kls.sk

TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava + dodatok č. 1/2015 + dodatok č. 2/2016, uverejnené na www.doprastav.sk

TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2013 + dodatok č. 4/2013, uverejnené na www.arcelormittal.com/ostrava [nahradené predpisom: TPV 167/SK/2015]

TPV 01/2011 OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ CAR, TRADETECH, spol. s r.o. Košice + dodatok č. 1/2013, uverejnené na www.tradetech.sk

TPV 01/2011 Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh + dodatok č. 1/2013 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.rebloc.com [nahradené predpisom: TPV 01/2015]

TPV 1/2011 OMO Oceľové zvodidlá MS4/H2, Jaroslav Číhal - OMO [zrušené]

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá ZSH2, Značky Plzeň,s.r.o. a Pražské silniční a vodohospodáŕské stavby, a.s., uverejnené na www.znacky-plzen.cz a www.psvs.cz

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá DAK, TRIMEN, s.r.o. Košice + dodatok č. 1/2012, uverejnené na www.trimen.sk [zrušené]

TPV 1/2010 Betónové zvodidlo SSŽ S97 EUROVIA CS, uverejnené na www.eurovia.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo VARIOGUARD RENA-NOVA, uverejnené na www.renanova.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2 ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. uverejnené na www.ods-dso.cz

TPV 1/2009 Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o., uverejnené na www.vph.sk

TPV 1/2009 SVOM Oceľové zvodidlo FRACASSO + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2014, uverejnené na www.svom.sk

TPV 1/2009 Otváracie zvodidlo S-A-B RENA-NOVA, uverejnené na www.renanova.cz

TPV EV 03-08 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine + dodatok č. 1/2012, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk [zrušené]

TPV 1/2008 Kotvené betónové zvodidlo MSK SKANSKA PREFA, a.s., uverejnené na www.skanska.cz

TPV 1/2008-DSUH Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s. + dodatok č. 1/2011 - uverejnené na www.skanska.cz

 

Technicko-kvalitatívne podmienky na opravy a rekonštrukcie mostov /TKPORM/ (databáza zrušená od 15.8.2012)

časť 1 Všeobecne

časť 8 Dočasné dopravné značenie

časť 9 Betónové konštrukcie všeobecne

časť 10 Debnenie, lešenie a povrchová úprava

časť 11 Betonárska výstuž

časť 12 Betón na konštrukcie

časť 13 Predpäté betónové konštrukcie

časť 14 Oceľové konštrukcie

časť 16 Izolácie mostov

časť 17 Mostné ložiská

časť 18 Mostné závery

časť 19 Sanácia povrchových betónových vrstiev

časť 20 Sanácia trhlín v betónových konštrukciách

časť 21 Reinjektáž káblových kanálikov

časť 22 Zosilňovanie betónových konštrukcií spriahnutou betónovou výstužou

časť 23 Zosilňovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou

časť 24 Zosilňovanie betónových konštrukcií lepenými pásnicami

časť 25 Úprava povrchu betónu vysokotlakým vodným lúčom pri sanáciách

na začiatoktlačiť