Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016, ktorým bolo v konaní podľa § 69 ods. 2 správneho poriadku vyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Nitra č. Kd 103/16/4400-12 zo dňa 16.05.2015 (.pdf,295kB)
  Účastník konania Ing. Ladislav Mácsadi podal proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016 rozklad (.pdf,245 kB) (1.8.2016)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 21558/2016/B625-SV/51680 z 12.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/023015 z 09.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,610 kB)
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladu Ing. Ladislava Mácsadiho ministrovi DV a RR SR na rozhodnutie podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku (.pdf,82kB)
  ŽST Devínska Nová Ves – rekonštrukcia výpravnej budovy PS IHL – Devínska Nová Ves – zmena stavby pred dokončením (.pdf,1195 kB)
  Rozhodnutie MDVRR SR 21977/2016/B625-SV/53540/Pa z 25.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/024265-013 z 23.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,870kB)
  Rýchlostná cesta R1, Selenec - Beladice, Odpočívadlo Pohranice - oznámenie o začatí stavebného konania na SO 540,545,640,643,740,740-01 (.pdf., 1MB)
  Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf. 602 kB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 101,125,142,220,221,243,324, (.pdf, 0,7MB)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek zo dňa 30.09.2016 o odvolaní vo veci umiestnenia stavby Danubia park Čunovo (.pdf,10MB)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 23368/2016/B625-SV/58685/Pa z 29.09.2016, ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR.OVBP2-2016/027416-7 z 11.07.2016 (.pdf,6,5MB)
  Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľová Lehota (.pdf, 3 415kB)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 203,052,522 (.pdf, 300kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, Žiadosť o stavebné povolenie ( . pdf, 300 kB)
  Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - Stavebné povolenie (.pdf. 2 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia - Oznámenie o začatí stavebného konania ( . pdf, 2 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf, 14 MB)
  Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, predĺženie termínu výstavby (pdf) (08.12.2016)
  Oznámenie o začatí konania o zmne stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (.pdf,1,2MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 203,052,523 (.pdf, 1MB)
na začiatoktlačiť