Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia ( . pdf, 300 kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300 (.pdf, 703 KB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz- rekonštrukcia - rozhodnutie o prerušení konania (.pdf, 2 MB)
  Rozhodnutím MDV SR č. 11070/2017/SV/16002 z 7.3.2017 bolo zamietnuté odvolanie účastníka konania TATRA AGROLEV, s.r.o. so sídlom Okružná 787/18, 058 01 Poprad a bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Prešov OU-PO-OVBP2-2016/44820/128311-ST (.pdf,2,8MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, stavebné povolenie (.pdf, 29 MB)
  Rozhodnutie MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 o proteste prokurátora (.pdf,4MB)
  Terminál intermodálnej prepravy Lužianky - Ucelená časť stavby – UČS 01 Príprava územia v k. ú. Lužianky (.pdf,920kB)
  Rozhodnutie ministra č. 35/2017 zo dňa 22.03.2017 o rozkladoch, podaných proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18518/2016/C342-SŽDD/62892 zo dňa 10.10.2016 (.pdf,8,4MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 527,528 (.pdf, 1MB)
  Rozhodnutie MDV SR, ktorým nevyhovelo protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava podanom proti rozhodnutiu OÚ Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/59632/KVJ zo dňa 27.07.2016 (.pdf,3,1MB
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité (.pdf 9 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 641 KB)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením na D3 Žilina (Brodno) - K&sucké Nové Mesto (dočasné napojenie)
  Hydrosign s. r. o. - upovedomenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 (.pdf,5,7 MB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 606,607,610,611,613,614,616-620,625-629 (.pdf, 240 KB)
  Oznámenie MDV SR č. 13095/2017/SV/28327 zo dňa 10. 04. 2017 o podanom odvolaní (rozklade) prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 294/16/1100-32 zo dňa 06. 04. 2017 (.pdf 2612kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, Stredisko SSÚD - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 701,733,751,766,767,701-11,701-13 (.pdf, 2MB)
  Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, SO 401-00, 402-00 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením (pdf.)(28.04.2017)
  Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – rozhodnutie o odvolaní (.pdf,4,2MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 904-00 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení konania SO 601 (.pdf, 2MB)
na začiatoktlačiť