Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  Hydrosign s. r. o. - Upovedomenie o predložení rozkladu ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o rozklade (proti rozhodnutiu MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 (.pdf,810KB)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu – ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o odvolaní (rozklade). (.pdf 593kB)
  Rozhodnutie MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 o proteste prokurátora vo veci stavebnej uzávery Karloveská zátoka - Bratislava (.pdf 5MB)
  Verejná vyhláška vo veci oznámenia rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska (.zip,956kB)
  Rozhodnutie o odvolaní Jarmili Maršálkovej voči rozhodnutiu OÚ OCDPK Banská Bystrica (.pdf, 410 kB)
  Upovedomenie o predložení podaných rozkladov proti rozhodnutiu MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30. 05. 2017 spolu so SM odvolaciemu orgánu - ministrovi DV SR (.pdf,1MB)
  Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina - žiadosť o zmenus tavby pred dokočneím (0,5 MB, .pdf)
  Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľova Lehota (.pdf,4.8.2017)
  ŽST Kráľova Lehota – manipulačné koľajisko ŽSR (.pdf,9.8.2017)
  Upovedomenie o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie k obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. s. 03739/2017/CDD-11 zo dňa 05.05.2017 vo veci povolenia stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul.“ (.zip,27MB)
  Začatie konania o preskúmaní rozhodnutia o umiestnení stavby „rezidencia Elamang – ul. T. Ševčenka, Prešov“ (.pdf 1604 kB)
  ROZHODNUTIE vo veci povolenia stavby: Oprava električkovej trate Špitálska ul. (.pdf 5 326kB)
  Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300 - stavebné povolenie na SO 550-00 (.pdf, 534 KB)
  Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, Kolaudačné rozhodnutie na, SO 601-606, 310-615, 636 (.pdf, 305 KB)
  Doložka právoplatností rozhodnutia ministra č. 82/2017 (.pdf,259kB)
  Doložka právoplatností rozhodnutia ministra č. 83/2017 (.pdf,260kB)
  Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením (.pdf, 1MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 131-00, 222-00 (.pdf, 152kB)
  oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  Doložka právoplatností rozhodnutia ministra č. 87/2017 (.pdf, 263 kB)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
  Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania (.pdf,342kB)
na začiatoktlačiť