Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia ( . pdf, 300 kB)
  Hydrosign s. r. o. - Upovedomenie o predložení rozkladu ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o rozklade (proti rozhodnutiu MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 (.pdf,810KB)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu – ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o odvolaní (rozklade). (.pdf 593kB)
  Rozhodnutie MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 o proteste prokurátora vo veci stavebnej uzávery Karloveská zátoka - Bratislava (.pdf 5MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 701,733,751,766,767,701-11,701-13 (.pdf, 3MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, stavebné povolenie ( . pdf, 2 MB)
  Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, stavebné povolenie (.pdf, 5 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava Jarovce -Ivanka sever, stavebné povolenie (.pdf, 7.8 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever – Rača, stavebné povolenie SO 601 (.pdf, 2,2MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 904-00 (.pdf, 700 kB)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia (.pdf, 188 KB)
  Rozhodnutie ministra č. 67/2017 zo dňa 16.6.2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie MDaV SR č. 05444/2017/SCDPK/19725 23895/2016/C240-SCDPK zo dňa 09.03.2017 (.pdf,14,5MB)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Oznámenie o podanom rozklade proti rozhodnutiu MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30. 05. 2017 (.pdf,3,7MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 203,340,052-01 (.pdf, 193kB)
  Rozhodnutie ministra č. 62/2017 zo dňa 26.6.2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie výstavby č 13095/2017/SV/23802 zo dňa 24.3.2017(.pdf,418kB)
  Verejná vyhláška vo veci oznámenia rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska (.zip,956kB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 803-00 (1), (.pdf, 196 kB)
  Rozhodnutie o odvolaní Jarmili Maršálkovej voči rozhodnutiu OÚ OCDPK Banská Bystrica (.pdf, 410 kB)
  Upovedomenie o predložení podaných rozkladov proti rozhodnutiu MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30. 05. 2017 spolu so SM odvolaciemu orgánu - ministrovi DV SR (.pdf,1MB)
  Oznámenie o podanom rozklade MČ BA-Karlova Ves (v poradí druhom) proti rozhodnutiu MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 (.pdf,7MB)
  Rozhodnutie ministra č.73/2017 zo dňa 12.07.2017 o zamietnutí rozkladu Ing. Dušana Lehotského a Jarmily Jurášovej a rozkladu Ľudovíta Frndiaka a o potvrdení rozhodnutia ministra č.40/2017 zo dňa 27.04.2017
  Žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na rýchlostnú cestu R7 Dunajská Lužná - Holice, SO 101,124,130,132,135,202,204,205,206,210,211(pdf)(02.08.2017)
  Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice, SO 101,124,130,132,135,202,204,205,206,210,211 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavvby pred jej dokončením (pdf)(02.08.2017)
  D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, SO 601, oznámenie o rozkladoch proti rozhodnutiu (.pdf, 1 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - oznámenie o rozkladoch proti rozhodnutiu (.pdf, 2 MB)
  Rozklady proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice č.04668/2017/SCDPK/37341 zo dňa 05.06.2017 na rýchlostnú cestu R7 Bratislava Ketelec- Bratislava Prievoz - Oznámenie (pdf)(02.08.2017)
  Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno) - rozodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením
  Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenie na R1 (I. etapa), oznámenie o rozklade (.pdf, 2MB)
na začiatoktlačiť