Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Fondy EÚ 2014 – 2020
    Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII)
      Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 - schválené znenie
      Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) Operačný program Integrovaná infraštruktúra
      Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPII 2015 - Aplikácia princípu pro rata
      Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPII 2016 - Úprava stratégie financovania PO 2
      Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPII 2017 - Úprava finančného plánu
      Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPII 2017 - Úprava výkonnostného rámca
    SEA proces - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza)
    SEA proces - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (II. fáza)
    SEA proces - Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy
    Konzultácie s podnikateľskými subjektmi - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
    Posúdenie klimatických zmien - metodika
    Monitorovací výbor pre OPII
    Výročné správy o vykonávaní OPII
    Hodnotenie OPII
    Komunikačná stratégia OPII
    Informácie o schválených a neschválených ŽoNFP v rámci OPII
    Vývoj čerpania v rámci OPII
  Fondy EÚ 2007 - 2013
na začiatoktlačiť