Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Obsadzovaná funkcia – Generálny štátny radca, predstavený – riaditeľ odboru; Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, VK 87/1/2008

Charakteristika štátnozamestnaneckého miesta

Názov služobného úradu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba, generálny štátny radca, predstavený - riaditeľ odboru zakladateľských funkcií a privatizácie

Počet obsadzovaných miest : 1

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie

Organizačný útvar : odbor zakladateľských funkcií a privatizácie

Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti v oblasti privatizácie majetku štátu v jednotlivých odvetviach dopravy, cestnej infraštruktúry, telekomunikácií a pošty ako súčasť štátnej dopravnej politiky, tvorba koncepcií organizačného usporiadania podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré vyplývajú z výkonu zakladateľských a zriadovateľských funkcií a výkonu akcionárskych práv.

kontaktná osoba : PhDr. Jiřina Horňáková

telefón : 02/59494641

Informácie o výberovom konaní: zoznam požadovaných dokladov (písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania; vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu; vysvedčenie, diplom alebo iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka; výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe; čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti; čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky; čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby).

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 6. októbra 2008 na adresu :

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – osobný úrad

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

Rozhodujúci je dátum uvedený na odtlačku pečiatky na obálke.

Číslo výberového konania VK 87/1/2008 uviesť v žiadosti a vyznačiť na obálke.

Požiadavky na zamestnanca:

- kvalifikačné predpoklady : VŠ II. stupňa

- znalosť práce s PC

na začiatoktlačiť