Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 290/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý s účinnosťou od 01.01.2014 umožní vyradiť z evidencie vozidiel neexistujúce staré vozidlo.

Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely vyradenia vozidla z evidencie vozidiel nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu požiadať odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla.

Držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel, je povinný zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume

a)   150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,

b)   100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,

c)   50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

Na základe potvrdenia o neexistencii starého vozidla si držiteľ starého vozidla môže následne na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) požiadať o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a to bez toho, aby vozidlo muselo byť odovzdané na zrecyklovanie spracovateľovi starých vozidiel. Správny poplatok za takéto vyradenie vozidla z evidencie vozidiel je 5,- eur.

Schváleným znením zákona sa tak pre mnohých občanov Slovenskej republiky otvára možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a do konca roka 2013 neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré jeho držiteľ odovzdal do šrotu ešte pred tým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní na spracovanie.

 

na začiatoktlačiť