Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Pôsobnosť odboru civilného letectva

Odbor civilného letectva sa člení na oddelenie leteckej prevádzky.

Zodpovednosti a právomoci:

v oblasti zabezpečenia rozvoja civilného letectva

  • formuluje leteckú dopravnú politiku v nadväznosti na schválené rozvojové dokumenty štátu a spolupracuje pri tom s prierezovými a odvetvovými útvarmi,
  • zabezpečuje vytváranie podmienok pre rozvoj leteckej dopravy a ich priebežnú novelizáciu podľa vonkajších vzťahov,

v rámci regulácie civilného letectva

  • dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie a súhlas na zriadenie stavieb na prenajatých pozemkoch verejného letiska,
  • udeľuje licencie leteckým dopravcom EÚ,
  • povoľuje vykonávanie leteckej dopravy zahraničnými leteckými dopravcami v nadväznosti na dopravnú politiku štátu v oblasti civilného letectva,
  • schvaľuje prepravné podmienky, schvaľuje tarify a registruje tarify pre pravidelnú leteckú dopravu a schvaľuje letové poriadky a registruje letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu a pravidelné série charterových letov,
  • riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva,
  • vykonáva kontrolu dodržiavania pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát za použitie verejných letísk a letových prevádzkových služieb pri medzinárodných letoch,
  • ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v oblasti leteckej prevádzky a leteckej dopravy,

v oblasti legislatívy civilného letectva

  • vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú civilné letectvo s prihliadnutím na zlučiteľnosť s právnym poriadkom EÚ,
  • v spolupráci so sekciou legislatívnou a právnou vykonáva aproximáciu práva EÚ,
  • pripravuje medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zodpovedá za ich vykonávanie,

zastupuje SR vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami,

rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora na výkon koordinačnej činnosti,

vykonáva činnosti spojené s ukončovaním projektov opatrenia 1.3 priority 1 Dopravná infraštruktúra OP Základná infraštruktúra,

vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

Oddelenie leteckej prevádzky

v rámci regulácie civilného letectva:

  • poveruje právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb a leteckej informačnej služby,
  • povoľuje vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb, spojových služieb pre leteckú meteorológiu, vykonávanie leteckej meteorologickej služby,
  • povoľuje výnimočný zápis do registra lietadiel Slovenskej republiky,
  • riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach leteckej prevádzky,
  • udeľuje výnimky na leteckú prepravu nebezpečného nákladu,
  • udeľuje akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva,
  • riadi využívanie kmitočtového spektra leteckých telekomunikačných služieb,
  • zodpovedá za zabezpečenie leteckej informačnej služby,

v oblasti legislatívy civilného letectva:

  • prijíma a vydáva štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva podľa § 56 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany civilného letectva:

  • zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu národného bezpečnostného programu civilného letectva,
  • plní funkciu národného koordinátora pre audity bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany,
  • zodpovedá za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb v spolupráci s Ministerstvom obrany SR,
  • zodpovedá za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov,
  • vyhlasuje po dohode s Ministerstvom obrany SR zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace,
  • zodpovedá za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,

vykonáva štátny odborný dozor v rozsahu svojej pôsobnosti.

na začiatoktlačiť