Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Dôležitý oznam
  Kompetencie sekcie vodnej dopravy (.pdf, 144 kB)
  Kontakty na SVD (pdf, 242 kB)
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
    Právne predpisy
      Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
        konsolidované znenie zákona
      Vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jedn. (.pdf,45 kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla
      Vyhláška MDPT SR č. 123/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (.pdf,55kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej (.pdf,30 kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 12/2005 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti ČPP a...
      Vyhláška MDVRR SR č. 80/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií (.pdf,40 kB)
      Výnos č. 1547/M-2004 MDPT SR z 19. júla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov ŠPS
      Nariadenie vlády SR č. 193/2009 z 29. apríla 2009 o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
      Výnos MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z.04853-M, ktorým sa ustanovujú podrtobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii
      Výnos MDPT SR z 25.februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
      Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI) Rev.5-2015 (.pdf,5 MB)
      Zákon o organizácii pracovného času v doprave
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť