Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kompetencie sekcie vodnej dopravy (.pdf, 144 kB)
  Kontakty na SVD (pdf, 241 kB)
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
    Právne predpisy
      Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
        Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf,125 kB)
        Zákon č. 580/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. (.pdf,65 kB)
        Čl. XII zákona č. 479/2005 Z.z.-zmeny a doplnky k zákonu 338/2000 Z.z. v znení zákona č. 580/2003 Z.z. (.pdf,135 kB)
        Zákon č. 561/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore .(pdf,125 kB)
        Zákon č. 193/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,70 kB)
        Zákon č. 500/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,50 kB)
        Zákon č. 179/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,120 kB)
        Zákon č. 191/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,90 kB)
        Zákon č. 469/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,80 kB)
        Zákon č. 556/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,95 kB)
        Zákon č. 35/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe (.pdf,140 kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jedn. (.pdf,45 kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla
      Vyhláška MDPT SR č. 123/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (.pdf,55kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej (.pdf,30 kB)
      Vyhláška MDPT SR č. 12/2005 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti ČPP a...
      Vyhláška MDVRR SR č. 80/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií (.pdf,40 kB)
      Výnos č. 1547/M-2004 MDPT SR z 19. júla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov ŠPS
      Nariadenie vlády SR č. 193/2009 z 29. apríla 2009 o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
      Výnos MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z.04853-M, ktorým sa ustanovujú podrtobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii
      Výnos MDPT SR z 25.februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
      Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI) Rev.5-2015 (.pdf,5 MB)
      Zákon o organizácii pracovného času v doprave
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
    Projekty CEF
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť