Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Podľa § 15 zákona  č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 725/2004 Z. z.“) schvaľovanie a zápis rozmerov ráfikov a pneumatík (komponentov) jednotlivo dovezených do osvedčenia o evidencii časti II patrí do pôsobnosti príslušnému obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len "obvodný úrad dopravy").

K žiadosti o schválenie jednotlivo dovezených diskov obvodný úrad dopravy vyžaduje najmä:

–        posudok TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ diskového kolesa, v ktorom sú uvedené značka, typ/variant/verzia vozidiel, na ktoré je dané diskové koleso schválené namontovať, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane prekladu do slovenského jazyka,

–        protokol o technickej kontrole zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. vykonanej stanicou technickej kontroly (STK), ktorá overí zhodu vozidla so všetkými podmienkami uvedenými v posudku TÜV alebo v schválení KBA (ABE) a vykoná kontrolu  v rozsahu kontrolných úkonov č. 404 - Kolesá - pripevnenie, č. 405 - Disky (ráfiky), č. 406 - Pneumatiky - konštrukcia, typ dezénu, rozmer.

Obvodný úrad dopravy môže požadovať aj ďalšie podklady pre schválenie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Za schválenie jednotlivo dovezeného komponentu obvodný úrad dopravy vyberie poplatok podľa položky 68 písm. h) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“) správny poplatok vo výške 50 eur a za vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časti II podľa položky 68a písm. d) zákona   
č. 145/1995 Z. z. správny poplatok vo výške 6 eur.

Poplatky za vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek nie sú známe.

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR doposiaľ udelilo osvedčenie zástupcu výrobcu na dovoz, distribúciu, predaj a montáž diskových kolies v Slovenskej republike a osvedčenie o typovom schválení komponentu spoločnostiam:

–        ETOP WHEELS, s.r.o., Streženická 1023, 020 01 Púchov

–        C.D.M., s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava

–        Dana Käpplerová – PNEUSERVIS KAPPLER DANA, 985 53 Mýtna č. 91.

na začiatoktlačiť