Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

O web sídle

Komunikáciu s verejnosťou sprostredkuje efektívnym spôsobom webová stránka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Dostupnosť a aktuálnosť informácií pre všetky skupiny užívateľov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, patrí medzi jej priority. Základnými atribútmi stránky www.mindop.sk sú:

 • široká ponuka informácií,

 • rýchla dostupnosť informácií,

 • aktuálnosť informácií,

 • používateľsky orientovaný prístup.

Štruktúrované informácie vychádzajúce zo základných činností ministerstva ponúkajú prístup k informáciám rýchlym a prehľadným spôsobom. O obsahovú stránku web sídla sa starajú odborní pracovníci ministerstva, jej garantom je odbor pre vzťahy s verejnosťou, ktorý zabezpečuje aj priamu spätnú väzbu s klientmi. Aktualizácia obsahu webu prebieha okamžite, ako vzniknú požiadavky na pridanie alebo akúkoľvek zmenu obsahu, a to prostredníctvom redakčného systému CMS Romboid.

Štruktúra a obsah stránky

Základné členenie webovej stránky je na hlavné časti:

 • Ministerstvo – obsahuje informácie o predstaviteľoch ministerstva, najvýznamnejších dokumentoch, organizáciách v správe rezortu, kontakty, bližšie informácie o útvaroch ministerstva, ktoré v najväčšej miere sprostredkúvajú styk s občanmi.
 • Doprava – poskytuje informácie o jednotlivých dopravách – cestnej, železničnej, leteckej, vodnej, kombinovanej, ako aj o dopravnej infraštruktúre, vrátane relevantných dokumentov a legislatívnych predpisov.
 • Pošta – informuje o legislatíve, strategických dokumentoch, známkovej tvorbe a činnosti ministerstva v tejto oblasti.
 • Telekomunikácie – obsahuje informácie o legislatíve, strategických dokumentoch, medzinárodnej spolupráci, projektoch z oblasti telekomunikácií.
 • Štátny dopravný úrad – informuje o činnosti tohto útvaru ministerstva z pohľadu pôsobnosti, legislatívnych predpisoch, normách a správneho konania z oblasti schvaľovania, prevádzkovania, technických služieb a kontroly vozidiel, autoškôl, medzinárodnej dopravy, licencií, osvedčení a kvalifikácie vodičov.
 • Európska únia – okrem všeobecných informácií o EÚ a európskej legislatíve z oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií informuje o fondoch EÚ.
 • Info pre občanov – slúži ako pomôcka pri žiadaní o informácie podľa zákona 211/2000 Z.z., informuje ako podať sťažnosť, návrh alebo podnet, uvádza odpovede na najčastejšie otázky občanov, zoznam rezortných predpisov, ako aj prepojenie na elektronické formuláre.
 • Štatistika - poskytuje štatistické údaje, štatistické zisťovania a príslušnú legislatívu z oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií.
 • Pripomienkové konanie – uvádza prepojenie na materiály zaradené do medzirezortného pripomienkového konania.
 • Projekty PPP – uvádza sumárne informácie o 1. a 2. balíku projektov PPP, netechnické riešenia, výsledky EIA, SIA, NATURA, ako aj mapové podklady.
 • BECEP – informuje o príčinách nehodovosti, prevencii, štatistike, akciách a aktualitách z oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Okrem najfrekventovanejších otázok, na ktoré sú naformulované konkrétne návody, postupy, a odpovede, je ďalšiu možnosťou komunikácia prostredníctvom odboru komunikácie na adrese obcan@mindop.sk . Odborníci z jednotlivých sekcií priamo, resp. prostredníctvom odboru komunikácie žiadateľovi odpovedia do 30 dní, častokrát však aj obratom. Pre občanov je k dispozícii aj sekcia Otázky a odpovede – teda elektronická podateľna, prostredníctvom ktorej je otázka presmerovaná na vecne príslušnú sekciu. Využiť tiež môžu službu Info mailom, a to v prípade, že má záujem o zasielanie najaktuálnejších informácii zverejnených na stránke. Okrem toho stránka ponuka Diskusné fórum – priestor pre blogerov.

K dispozícii na stránke je samozrejme vyhľadávacia služba. Pod navigačnou lištou je zobrazený pohyb návštevníka od úvodnej stránky až po koncový dokument a umožňuje mu vrátiť sa na ktorúkoľvek úroveň menu.

Zástupcom médií je určená časť Infopre média - sekcia zobrazuje aktuálne tlačové správy. Novinári môžu využiť aj službu Info mailom.

Dajte nám spätnú väzbu / Kontaktujte nás

Ministerstvo ocení námety, postrehy, rady, ale aj kritiku návštevníkov svojho web sídla. K tomuto účelu je možné využiť možno priamo adresu obcan@mindop.sk.

Textová verzia webovej stránky je vytváraná v maximálne možnej miere podľa zásad prístupnosti pre ťažko zrakovo postihnutých používateľov. Táto verzia spĺňa strednú (druhú) úroveň prístupnosti podľa zásad uvedených na stránke www.blindfriendly.sk. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Textová verzia umožňuje úplné zobrazenie informácií bez zbytočnej grafiky (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači). Dodávateľ technológie neručí za externé stránky, ktoré sú prístupné zo stránky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako ani za dodržiavanie zásad prístupnosti a validity kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov.

Technické spracovanie

Generované web stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer verzia 6.0 (a vyššia), Mozilla Firefox verzia 1.0 (a vyššia) a grafické rozlíšenie 1024 x 768 pixelov. O administráciu a chod servera sa stará Odbor informatiky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR..

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Kontaktná adresa na správcu obsahu a technického prevádzkovateľa je webmaster@mindop.sk.
Úradné hodiny: pondelok až piatok od 8:30 do 14:30.

Autorské práva

© Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu. Využitie informácií na stránkach Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

na začiatoktlačiť