Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Právne predpisy v oblasti civilného letectva k problematike hluku v leteckej doprave a hlukovej spôsobilosti lietadiel

 

a)       Vnútroštátne právne predpisy

 

274/2004 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

 

 

2/2005 Z. z.

Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

 

 

43/2005 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

 

 

355/2007 Z. z.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 

 

549/2007 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

 

 

b)      Právne predpisy Európskej únie

 

Q            Smernica Rady 89/629/EHS zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

 

Q            Smernica Rady 92/14/EHS z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) (v znení neskorších predpisov)

 

Q            Smernica Rady 98/20/ES z 30. marca 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/14/EHS o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

 

Q            Smernica Komisie 1999/28/ES z 21. apríla 1999, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 92/14/EHS o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

 

Q            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstva (v  legislatíve Slovenskej republiky je transponovaná nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2004)

 

Q            Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 týkajúca sa posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (v  legislatíve Slovenskej republiky je transponovaná do zákona č. 2/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005)

 

Q            Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

 

Q            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

 

 

c)       Ostatné

 

Q            Príloha č. 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Annex 16, Volume I - Environmental Protection, Volume I - Aircraft Noise

 

Q            Postupy na vydanie a zmenu osvedčenia hlukovej spôsobilosti – AIC 13/06

 

 

 

na začiatoktlačiť