Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Zánik Koncesnej zmluvy na balík č. 1 PPP

     V prípade balík č. 1, a to koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP bola dňa 15. apríla 2009 uzavretá Koncesná zmluva ku ktorej boli následne uzavreté štyri Dodatky, ktorých hlavným cieľom bolo spustenie prípravných prác a posun termínu finančného uzatvorenia. Dodatkom č. II bola spustená Fáza 1 prípravných prác a Dodatkom č. III sa rozšíril rozsah prípravných prác na Fázu 2. Dňa 21. júna 2010 bola uzavretá medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a. s. dohoda, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29. júna 2010. V tejto dohode sa zmluvné strany výslovne dohodli na neskoršom dni ku ktorému zaniká v zmysle článku 4.1.2 Prvého Dodatku Koncesná zmluva, prvý Dodatok, druhý Dodatok, tretí Dodatok a štvrtý Dodatok ak Koncesionár nezíska financovanie pre Projekt a nesplní odkladacie podmienky. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto neskorším dňom je 31. august 2010. Ďalej sa dohodli, že pokiaľ nebudú prípravné práce Fáza 1 a prípravné práce Fáza 2 dokončené k 30. júnu 2010, po tomto dátume sa v nich bude pokračovať v súlade s druhým Dodatkom a tretím Dodatkom a budú sa vo všetkých ohľadoch spravovať relevantnými ustanoveniami druhého Dodatku a tretieho Dodatku až do 31. augusta 2010 alebo do neskoršieho dňa, ktorý bude písomne dohodnutý medzi zmluvnými stranami.      

 

     I napriek tomu, že Slovenská republika vynaložila viac ako primerané úsilie na to, aby zabezpečila splnenie odkladacích podmienok Koncesnej zmluvy, dňa 31. 08. 2010 Koncesná zmluva v znení príslušných Dodatkov zanikla.

na začiatoktlačiť