Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Eurofondy 2007 - 2013
    O Operačnom programe Doprava
    Organizačná štruktúra RO OPD
    Riadiace dokumenty NSRR 2007-2013
    Programové dokumenty OPD
    Písomné vyzvanie na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPD
    Zmluva o poskytnutí NFP
    Príručka pre žiadateľov OPD
    Príručka pre prijímateľov OPD
    Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti dopravy
    Manuál pre informovanie a publicitu
    Manuál pre prijímateľov realizujúcich verejné obstarávanie projektov v rámci OPD
    Dizajn manuál OPD 2007-2013
    Monitorovací výbor pre OPD
    Strategické environmentálne hodnotenie
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2011 – Realokácia finančných prostriedkov PO 5
    Informácia o schválených Žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
    Horizontálne priority
    Rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP
  Kohézny fond 2004 - 2006
na začiatoktlačiť