Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Eurofondy 2014 - 2020
    Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
    Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
    Fázovanie projektov OPD/OPII
    Verejné obstarávanie
    Príručka CBA OPII - dopravné projekty
    Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP OPII
    Príručka pre prijímateľa OPII
    Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII
    Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty
    Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - národné/veľké/TP projekty
    Plány udržateľnej mobility
    Prehľad ukazovateľov a metodika stanovenia hodnôt ukazovateľov OPII
    Manuál pre informovanie a komunikáciu
    Manuál CEF - dopravná infraštruktúra
    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - vzor
    Výzvy na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
    Vyzvania na predkladanie ŽoNFP v rámci OPII
    Harmonogram vyzvaní a identifikované synergie/komplementarity
  Eurofondy 2007 - 2013
na začiatoktlačiť