Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Aktuality
    Vzory žiadostí pre rok 2018
      Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov (.rtf, 459 kB)
      Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (.rtf, 513 kB)
      Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch (.rtf, 455 kB)
      Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti (.pdf, 319 kB)
    Výberové kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
    Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 283/2017 Z. z.
    Vyhláška MDVRR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2017 Z. z.
    Manuál informovania a publicity pre prijímateľov dotácie na obstaranie nájomných bytov
    Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 428 kB)
    Vyhláška MDVRR SR č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
    Vypísanie 20. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Legislatíva
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť