Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Aktuality
    Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 428 kB)
    Správa o plnení cieľov Koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov (.pdf, 328 kB)
    Úplné znenie opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (1.1.2017)
    Vzory žiadostí pre rok 2017
    Vyhláška MDVRR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z.
    Vypísanie 20. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
    Manuál informovania a publicity pre prijímateľov dotácie na obstaranie nájomných bytov
    Vyhláška MDVRR SR č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
  Legislatíva
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť