Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality
    Vypísanie 18. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
    URBACT III - 1. výzva na predkladanie žiadostí
    Úplné znenie - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
    Nariadenie vlády SR č. 354/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška ...
    Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ...
    Vzory žiadostí pre rok 2015
    Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, účinnosť: 1.1.2014
    Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
    Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
    Zákon č. 134/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
    Archív
  Legislatíva
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Mestský rozvoj
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
na začiatoktlačiť