Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality
    Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur
    Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a .....
    Zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
    Zákon č. 246/2015 Z. z.o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
    Vypísanie 18. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
    URBACT III - 1. výzva na predkladanie žiadostí
    Úplné znenie - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
    Nariadenie vlády SR č. 354/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška ...
    Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ...
    Vzory žiadostí pre rok 2015
    Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
    Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
    Archív
  Legislatíva
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Mestský rozvoj
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
na začiatoktlačiť