Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Aktuality
  Legislatíva
    Zákony
      Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti...(.pdf, 131kB)
      Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
      Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
      Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
      Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
      Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
      Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
      Zákon č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
    Nariadenia vlády SR
    Vyhlášky
    Opatrenia
    Metodické usmernenia
    Programy
    Archív
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť