Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Všeobecné informácie
  Aktuality
  Legislatíva
  Dokumenty a materiály
  Energetická hospodárnosť budov
  ARCHÍV - Preukazovanie zhody stavebných výrobkov
    Legislatívne predpisy
      Vyhláška MDVRR SR č. 451/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek
      Decree No. 451/2011 – Unofficial English Version
      Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z., zákonom č. 134/2004 Z. z. a zákonom č. 173/2008 Z. z.
      Vyhláška č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2009, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek
      Výhláška č. 558/2009 Z. z. MVRR SR - Unnofficial English Version
      Novelizácie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
    Rozhodnutia EK, pokyny EK, mandáty
    Nariadenie EP a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch
    Harmonizované technické špecifikácie, ETAG
    Vestníky MVRR SR týkajúce sa preukazovania zhody stavebných výrobkov
    Autorizované osoby, notifikované osoby
    Technické osvedčenia platné na území SR
    Vzory certifikátov zhody
    Technické špecifikácie vhodné na preukazovanie zhody – Pracovná verzia
    Prihlásenie sa na transfer dokumentov EK
  Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov
  Zoznam budov ÚOŠS podľa čl. 5 smernice 2012/27/EÚ
  Kontaktné miesto pre stavebné výrobky
na začiatoktlačiť