Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality
    Výsledky 18. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
    Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí na poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 278 kB)
    Manuál informovania a publicity pre prijímateľov dotácie na obstaranie nájomných bytov
    Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2015
    Informácia o bytovej výstavbe v SR v roku 2015
    Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí na poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (.pdf, 292 kB)
    Vypísanie 19. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie
    Oznámenie MDVRR SR č. 54/2016 Z. z. o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ...
    Opatrenie MDVRR SR č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí...(.pdf, 121 kB)
    Opatrenie MDVRR SR č. 415/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
    Vzory žiadostí pre rok 2016
    Vyhláška MDVRR SR č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
    Vyhláška MDVRR SR č. 341/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
    Vyhláška MDVRR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
    Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur
    Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a .....
    Zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
    Zákon č. 246/2015 Z. z.o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
    Opatrenie MDVRR SR č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí...(.pdf, 173 kB)
    URBACT III - 1. výzva na predkladanie žiadostí
  Legislatíva
  Dokumenty
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Mestský rozvoj
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť