Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality
  Adresár
  Správy o činnosti KSÚ
  Legislatíva
  Dokumenty a materiály
    Štátna stavebná správa
      Obvodné úrady v sídle kraja, stavebné úrady
      Osobitné kvalifikačné predpoklady
      Usmernenia, metodické pokyny
        Oznámenie MDVRR SR k zákonu č. 154 z 2015
        Oznámenie MDVRR SR k zákonu č. 247 z 2015
        Oznámenie MDVRR SR k zákonu č. 254 z 2015
        Metodický pokyn MV SR č. SVS-2012/028082 z 30. októbra 2012, ktorým sa ustanovuje postup OÚ, KŠÚ, KSÚ a ÚVS pri prechode majetku štátu, pohľadávok a záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, ...
        Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2012 č. SVS-OKMVS1-2012/028053, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu
        Metodické usmernenie MDVRR SR k vydávaniu záväzných stanovísk podľa §120 stavebného zákon stavebnými úradmi, ktoré boli podľa §119 stavebného zákona určené na vydanie územného rozhodnutia.
        Metodické usmernenie k problematike povoľovania terénnych úprav (pre realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z hľadiska ochrany pred povodňami)
        Metodické usmernenie pre stavebné úrady, krajské stavebné úrady a Slovenskú stavebnú inšpekciu k problematike novely Trestného poriadku a Trestného zákona č. 262/2011 Z. z.
        Povoľovanie strešných inštalácií fotovoltických elektrární (FVE) a fotovoltických zariadení – aktualizované
        Usmernenie MDVRR SR k problematike povoľovania stavieb mobilných a kompaktných nabíjacích NN-staníc na dobíjanie elektromobilov
        Metodické usmernenie vo veci umiestnenia a povoľovania fotovoltaických elektrární
        Usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého a netopierov ...
        Usmernenie o novele Občianskeho zákonníka zákonom č. 568/2007 Z. z.
        Metodické usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania o spôsobe predĺženia lehoty na dokončenie stavby a o platnosti stavebného povolenia
        Metodické usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona
        Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi
        Usmernenie MVRR SR zo dňa 20. 3. 2008 k uplatneniu § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
        Energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z.
        Výkladové stanovisko k pojmu „inžinierska činnosť“ používanému v praxi
        Výkladové stanovisko k problematike vedenia uskutočňovania stavby (stavbyvedúci, stavebný dozor)
        Výkladové stanovisko k problematike povoľovania niektorých športových ihrísk, najmä ak majú nespevnený povrch
        Usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov
        Usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy k problematike povoľovania geotermálnych vrtov určených na získavanie tepelnej energie zemskej kôry, ktorú možno využiť na vykurovanie a klimatizáciu stavieb
        Metodické usmernenie MVRR SR vo veci povolenia stavby malej domovej veternej elektrárne
        Výklad pojmu „Krátkodobé prenosné zariadenia"
        Usmernenie k problematike spôsobu pvovoľovania reklamných malieb na fasády budov
        Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska predpokladaného výskytu archeologických nálezov
        Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska potreby výrubu stromov
        Stanovisko MVRR SR k aplikácii ustanovenia § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
        Usmernenie MVRR SR v súvislosti s povinnosťou ukončiť do 31. marca 2010 používanie národných noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií, ktoré sú v rozpore s eurokódmi
        Usmernenie k povoľovaniu reklamných stavieb
        Stanovisko MDVRR SR - § 88-88a nelegálne drobné stavby
        Stanovisko MDVRR SR k aplikácii ustanovenia § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (.pdf)
        Usmernenie MDVRR SR SV k problematike energetickej hospodárnosti pripovoľovaní a kolaudovaní budov (.pdf, 2300 kB)
        Stanovisko k platnosti a účinnosti zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf,75 kB)
        Usmernenie k uplatňovaniu § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v konaniach stavebných úradov (.pdf,194kB)
      Vybrané činnosti vo výstavbe
  Zoznam spoločných obecných úradov
na začiatoktlačiť