Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Všeobecné informácie
  Aktuality
  Legislatíva
  Dokumenty a materiály
  Energetická hospodárnosť budov
  ARCHÍV - Preukazovanie zhody stavebných výrobkov
    Legislatívne predpisy
    Rozhodnutia EK, pokyny EK, mandáty
    Nariadenie EP a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch
    Harmonizované technické špecifikácie, ETAG
    Vestníky MVRR SR týkajúce sa preukazovania zhody stavebných výrobkov
    Autorizované osoby, notifikované osoby
      Zoznam autorizovaných osôb (AO), notifikovaných osôb (NO), osvedčovacích miest (OM) s kontaktnými osobami, tel./fax číslami a elektronickými adresami
      Pôsobnosť autorizovaných osôb podľa skupín stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody ustanovených prílohou č. 1 k vyhláške MVRR SR č. 558/2009 Z. z.
      Databáza notifikovaných osôb krajín EÚ - NANDO CPD
    Technické osvedčenia platné na území SR
    Vzory certifikátov zhody
    Technické špecifikácie vhodné na preukazovanie zhody – Pracovná verzia
    Prihlásenie sa na transfer dokumentov EK
  Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov
  Zoznam budov ÚOŠS podľa čl. 5 smernice 2012/27/EÚ
  Kontaktné miesto pre stavebné výrobky
na začiatoktlačiť