Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Nové kompetencie na ministerstve

      Na základe zákona č. 403/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1.11.2010 sa rozšírili kompetencie ministerstva o oblasť výstavby, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
      Je spracovaná Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v oblasti stavebníctva.
      Odvetvie cestovného ruchu je zapracované v odvetvovej koncepcii Ministerstva hospodárstva SR.
      Znenie odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností
sa nachádza na stránke Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá ich na svojom rokovaní dňa 02.06.2010 prerokovala a vzala na vedomie.
http://www.radavladyovp.sk/program-rokovani-b.html?id=5&t=1

na začiatoktlačiť