Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Národná sústava povolaní

Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s absenciou aktuálneho, objektívneho a komplexného opisu požiadaviek trhu práce využiteľného pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov.

Predpokladá sa, že k tomu významnou mierou prispeje realizácia národného projektu Národná sústava povolaní (NSP), ktorú Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce.

NSP spadá pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt zabezpečuje a koordinuje Centrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií. Bližšie informácie o tom, kto sa podieľa na realizácii a koordinácii projektu NSP, nájdete

http://www.sustavapovolani.sk/o-nsp/informacia-o-nsp

Dňa 12. apríla 2011 sa v hoteli Sheraton v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „POŽIADAVKY TRHU PRÁCE – VÝZVA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny RNDr. Jozefa Mihála a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu.

Medzinárodná konferencia bola súčasťou riešenia národného projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 expertov z rôznych pracovných oblastí. Jej moderátorom bol Peter Bielik. Konferencia bola pozitívne hodnotená a odzneli na nej zaujímavé prezentácie domácich i zahraničných účastníkov, ktoré si môžete prezrieť

http://www.sustavapovolani.sk/medzinarodna-konferencia
na začiatoktlačiť