Návrh koncepcie privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR  predkladá vláde SR materiál “Návrh koncepcie privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.” a navrhuje zaradenie konkrétneho podielu majetkovej účasti štátu na tejto spoločnosti do zoznamu podnikov a majetkových účastí štátu, určených do privatizácie. Predloženie tohto materiálu vyplýva z plnenia uznesenia vlády SR, č. 662 zo 7. júla 2004. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR predkladá tento materiál ako zakladateľský rezort a zároveň 100% akcionár tejto spoločnosti. V súlade s novelizovaným kompetenčným zákonom prešli príslušné právomoci a povinnosti, týkajúce sa procesu privatizácie, to znamená aj zodpovednosť za plnenie programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je tak spolupredkladateľom tohto materiálu.  

 

V súlade so schváleným postupom pri transformácii Železničnej spoločnosti, a.s. a následnej privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú doprava (uznesenie vlády č.662 zo 7.júla 2004) bola táto obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie rozdelením na dve novozaložené nástupnícke spoločnosti: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., ktoré sú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti a preberajú všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2005.

 

Základné imanie spoločnosti Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. („ďalej ZSSK Cargo“) bolo stanovené podľa súvahy majetku k 30.9.2004 a ocenené na základe znaleckého posudku č. 293/2004, vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite vo výške 11 500 000 000 Sk, rozdelené na 115 zaknihovaných kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou 100 000 000 Sk. Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní ZSSK Cargo sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). V súlade s vyššie uvedeným uznesením, akýkoľvek vybraný postup pri privatizácii by mal byť zameraný na účelové použitie získaných prostriedkov z privatizácie na sanáciu dlhovej služby a v menšej miere nákladov rozdelenia Železničnej spoločnosti, a.s. (napr. právne služby, odmena znalcovi, spracovanie pilotných projektov, správne poplatky, odmena notára, registrácia akcií v centrálnom depozitári cenných papierov a pod.).

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR za účelom úspešného zvládnutia procesu privatizácie vybralo vo výberovom konaní poradcu, ktorým sa stalo konzorcium CA IB, HVB, Halcrow a Squires Sanders. Poradca začal proces prípravy detailného postupu, o ktorého prvých výsledkoch je vláda SR informovaná prostredníctvom tohto materiálu. Dňa 17.2.2005 bola vymenovaná deväťčlenná riadiaca komisia pre privatizáciu ZSSK Cargo, v ktorej sú zástupcovia MDPT SR, MF SR , MH SR, FNM, Odborového zväzu železničiarov a privatizovanej spoločnosti.

 

Predkladaný návrh koncepcie vychádza predovšetkým z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom vláda SR deklarovala cieľ ukončiť proces privatizácie, za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát, za podmienok dodržiavania transparentnosti a pravidiel. Zmyslom privatizácie je pritom získať takého investora, prostredníctvom ktorého bude možné dosiahnuť všetky strategické ciele v oblasti nákladnej železničnej dopravy:

§         zvýšenie efektívnosti jej prevádzky a zvýšenie úrovne riadenia,

§         zníženie úlohy a zodpovednosti štátu v riadení a činnosti privatizovanej spoločnosti

§         dosiahnuť vyššiu efektivitu využívania dopravnej cesty

§         umožnenie prístupu k novým technológiám, metódam, technologickým a organizačným nástrojom, ako aj nástrojom ochrany životného prostredia cez účasť strategického investora,

§         zvýšenie technickej úrovne, prevádzkovej bezpečnosti s cieľom predchádzať a eliminovať krízové stavy ohrozujúce prevádzku na železničnej ceste,

§         napĺňanie príjmov štátneho rozpočtu nielen jednorázovo z privatizácie ale aj daní platených úspešným podnikateľským subjektom

 

V súčasnosti železničná nákladná doprava má na slovenskom trhu s nákladnou dopravou dôležitú úlohu. Modálny podiel železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu je nad 20%, čo je oproti 13% v pôvodných 15 krajinách EÚ priaznivá hodnota. Na druhej strane ale postupne tak ako v celej Európe, prichádza silná modálna konkurencia zo strany cestnej dopravy, ale aj konkurencia v rámci vlastnej železničnej dopravy, a to ako dôsledok snáh Európskej únie o liberalizáciu v sektore železničnej dopravy, pretože podľa smernice 2004/51/ES sa medzinárodná nákladná doprava v celej železničnej sieti liberalizuje od 01.01.2006 a vo vnútroštátnej nákladnej železničnej doprave od 01.0.2007. Táto snaha je vyjadrená aj v smernici Rady 91/440/EHS v znení smernice  2001/12/ES, na základe ktorej vznikne slovenskému železničnému nákladnému dopravcovi konkurencia z dôvodu vstupu európskych licencovaných železničných podnikov na slovenský železničný trh. Tieto podniky budú mať možnosť prístupu na slovenský železničný trh hneď potom, ako splnia bezpečnostné požiadavky a získajú prístupové práva na vstup do tzv. Transeurópskej siete železničnej nákladnej dopravy. Prvé spoločnosti už na Slovensku začali podnikať. Keďže v programovom vyhlásení sa vláda zaviazala v sektore dopravy podporiť uplatnenie smerníc EÚ a podporiť vytvorenie nezávislého Regulačného úradu a Notifikačného úradu s cieľom uľahčenia vstupu aj iných dopravcov na železničný dopravný trh, je zrejmé, že ZSSK Cargo bude onedlho čeliť tvrdej konkurencii.

Komparatívnymi výhodami konkurencie môže byť lepšia kapitálová vybavenosť, priamy prístup k hlavným zákazníkom v európskom priestore, schopnosť ponúknuť „all-inclusive“ obsluhu na celej trase cez viacero krajín. Na základe trendov sa očakáva, že európsky trh sa po otvorení skonsoliduje a ovládne ho niekoľko nadnárodných spoločností, pričom regionálne železničné spoločnosti budú odkázané na vykonávanie málo atraktívnej a málo výnosnej lokálnej dopravy, v ktorej budú zas čeliť tvrdej konkurencii cestnej dopravy resp. regionálnych privátnych spoločností, zameraných na vybraných zákazníkov resp. segmenty trhu.

V súvislosti s prebiehajúcim procesom liberalizácie a príležitosťami, ktoré ponúka otváranie trhu, rastie aktivita a trhový podiel súkromných prepravných spoločností aj v železničnej dopravy. Najúčinnejším spôsobom pre nevyhnutné zvýšenie efektívnosti a udržanie konkurencieschopnosti štátnych spoločností je ich privatizácia. Privatizáciou ZSSK Cargo sa tak naskytla šanca pre túto spoločnosť zapojiť sa včas do trendu globalizácie a stať sa tak jedným z víťazov uvedeného konsolidačného procesu. Privatizácia je tiež najúčinnejšou formou zvyšovania jej efektívnosti, zlepšovania služieb zákazníkom a znižovania výdavkov štátu na prevádzku bežných komerčných aktivít akou je práve nákladná doprava.

Predpokladá sa, že prostriedky získané navrhovanou koncepciou privatizácie budú použité v súlade s ustanoveniami § 28 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým na plnenie záväzkov Železníc Slovenskej republiky. 

 

Pri návrhu privatizačnej stratégie sa zvažovali dve hlavné metódy:

§               Predaj majetkovej účasti vybranému investorovi

§               Predaj akcií na kapitálovom trhu

 

Vyhodnotením rizík jednotlivých metód a porovnaním v akom rozsahu je možné dosiahnuť stanovené ciele ako preferovanú metódu poradca odporúča priamy predaj investorovi vybranému v medzinárodnom výberovom konaní prostredníctvom dvojkolovej procedúry, čím sa zabezpečí maximalizácia konkurencie a najvýhodnejšie podmienky pre Vládu Slovenskej republiky pri predaji. Počas transakcie sa nepredpokladá ďalšia reštrukturalizácia spoločnosti (napr. vyčleňovanie vedľajších podnikateľských aktivít, predaj nadbytočného majetku, delenie spoločnosti,..). Nevyhnutne však bude potrebné aby sa do vyhlásenia výberového konania prípadne do obdobia, kedy budú investori vykonávať audit spoločnosti ukončilo etablovanie štruktúr potrebných pre fungovanie sektora po privatizácii a boli investorom komunikované pravidlá trhu a určené poplatky za používanie infraštruktúry.

 

Predbežne sa počíta s nasledovným časovým plánom predaja:

§         Máj – vyhlásenie výberového konania

§         Júl predkladanie predbežných ponúk, výber preferovaných uchádzačov

§         August – September audit vybraných investorov, príprava ponúk

§         Október – predkladanie konečných ponúk

 

Bez ohľadu na priebeh implementácie navrhovanej privatizačnej stratégie je potrebné, aby vláda deklarovala svoje stanovisko na kľúčové riziká v nasledovných oblastiach:

§         Štátna dopravná politika a zrovnoprávnenie jednotlivých spôsobov dopravy stanovením rovných nákladov za používanie, prístup a používanie infraštruktúry

§         Nezávislá, čitateľná a transparentná regulácia poplatkov, licencií, prístupu ku kapacitám prepravnej cesty

§         Liberalizácia v súlade so smernicami EU, sa musí implementovať spôsobom, ktorý bude dávať ŽS Cargo rovnaké šance na iných trhoch ako budú mať iní dopravcovia na Slovensku

§         Schválenie koncepcie spoplatnenia dopravnej cesty

 

Dôležitým aspektom privatizácie je, že v prípade ponechania majetkovej účasti na podnikaní spoločnosti by sa štát pri definovaní dopravnej politiky dostal do konfliktu záujmu ako tvorca politiky a akcionár jedného z podnikateľských subjektov. Takýto vzťah by mohol deformovať trhové prostredie a brániť plnej liberalizácii trhu služieb, ktoré spoločnosť poskytuje. Preto Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácii SR spolu s Ministerstvom hospodárstva SR odporúča privatizáciu 100 % majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. metódou priameho predaja vopred určenému záujemcovi.