Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu MDPT-1484/M-2006
Názov materiálu Návrh - Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013 (1. verzia)
Rezort MDPT SR
Predkladateµ Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôąt a telekomunikácií
Podnet na základe bodu B. 39 uznesenia vlády SR č. 457/2006


OBSAH


Obal
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Doloľka finančných vplyvov
Návrh komuniké
 
Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .RTF, prípadne .DOC (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).