Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu 259/M-2007
Názov materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet iniciatívny návrh


OBSAH


Dôvodová správa
Vlastný materiál
 
Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .RTF, prípadne .DOC (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).