Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu 2001/M-2007
Názov materiálu Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet Iniciatívny materiál


OBSAH


Obal
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Odôvodnenie
 
Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .RTF, prípadne .DOC (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).