DOKUMENTY MDPT
<späť na výber menu>

Archív materiálov na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Aktuálne materiály na pripomienkové konanie

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh na začlenenie Implementačnej agentúry Slovenskej správy ciest do MDPT SR 2713/M-2004 20.12.2004 27.12.2004 e-mail
Analýza nákladovosti výstavby diaľnic v SR 2666/M-2004 10.12.2004 21.12.2004 e-mail
Konferencne pripomienkove konanie k materiálu "Navrh zakladatelskych dokumentov pre zalozenie Narodnej dialnicnej spolocnosti, a.s."
Plnenie Koncepcie rozvoja leteckej dopravy Slovenskej republiky 2647/M-2004 10.12.2004 20.12.2004 e-mail
Návrh zmeny Zmluvy o návratnom poskytnutí prostriedkov zo Štátnych finančných aktív č. 2586/2001 - KM/a z 01.08.2001 2596/M-2004 6.12.2004 8.12.2004 e-mail
Návrh k spôsobu riešenia záväzkov ŽSR voči SR 2595/M-2004 6.12.2004 8.12.2004 e-mail
Aktualizácia schválenej koncepcie doprivatizácie podnikov Slovenskej autobusovej dopravy 2570/M-2004 3.12.2004 9.12.2004 e-mail
Návrh na zmenu v systematizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 2498/M-2004 24.11.2004 30.11.2004 e-mail
Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike 2467/M-2004 23.11.2004 06.12.2004 e-mail
Návrh novelizácie Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky číslo 558/2003, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých používanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 2402/M-2004 12.11.2004 22.11.2004 e-mail
Návrh Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2005 2380/M-2004 10.11.2004 24.11.2004 e-mail
Návrh Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2005 2379/M-2004 10.11.2004 24.11.2004 e-mail
Správa o účasti delegácie SR na 23. Svetovom poštovom kongrese v Bukurešti 2376/M-2004 9.11.2004 24.11.2004 e-mail
Návrh Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MDPT SR v oblasti civilného letectva 2232/M-2004 8.11.2004 19.11.2004 e-mail
Návrh na zapojenie MDPT SR do riešenia medzinárodného projektu CONNECT 2312/M-2004 3.11.2004 16.11.2004 e-mail
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici 1660/M-2004 10.8.2004 23.8.2004 e-mail
Návrh na vypovedanie Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb na Islande (1956) v znení Montrealského protokolu (1982) 1587-M/2004 27.7.2004 19.8.2004 e-mail
Návrh na vypovedanie Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb v Grónsku (1956) v znení Montrealského protokolu (1982) 1586-M/2004 27.7.2004 19.8.2004 e-mail
Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o organizácii poštových služieb na obdobie krízovej situácie (Nové znenie) 1238-M/2004 19.7.2004 6.8.2004 e-mail
Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 35. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (28.9.-8.10.2004, Montreal) 1507/M-2004 13.7.2004 27.7.2004 e-mail
Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapúrskej republiky o leteckých dopravných službách 1515/M-2004 12.7.2004 27.7.2004 e-mail
Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií 1150/M-2004 8.7.2004 23.7.2004 e-mail
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici 1467/M-2004 7.7.2004 15.7.2004 e-mail
Návrh Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MDPT SR 1393/M-2004 24.6.2004 6.7.2004 e-mail
Návrh na zrušenie uznesení vlády SR týkajúcich sa dohôd o leteckých dopravných službách a dohody o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru 1268/M-2004 10.6.2004 28.6.2004 e-mail
Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a štátom Izrael 1306/M-2004 14.6.2004 15.6.2004 e-mail
Návrh na uzavretie Dohody o podpore, zabezpečení a poskytovaní služieb satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a príslušných aplikácií 1279/M-2004 10.6.2004 14.6.2004 e-mail
Návrh Zmeny Zmluvy o návratnom poskytnutí prostriedkov zo Štátnych finančných aktív č. 2586/2001 - KM/a z 1. 8. 2001 1274/M-2004 7.6.2004 11.6.2004 e-mail
Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o organizácii poštových služieb na obdobie krízovej situácie 1238/M-2004 2.6.2004 23.6.2004 e-mail
Novela vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky číslo 558/2003, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých používanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle. 1232/M-2004 2.6.2004 11.6.2004 e-mail
Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1221/M-2004 2.6.2004 14.6.2004 e-mail
Informácia o priebehu a výsledkoch 62. zasadnutia Dunajskej komisie 1152/M-2004 27.5.2004 9.6.2004 e-mail
Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy 1155/M-2004 26.5.2004 9.6.2004 e-mail
Správa o príprave a potrebe finančného zabezpečenia výstavby diaľnice v úseku Ladce - Žilina 1149/M-2004 25.5.2004 4.6.2004 e-mail
Návrh na financovanie výstavby a rekonštrukcií príjazdových komunikácií k priemyselnému areálu firmy Samsung Electronics Slovakia spol. s.r.o. v meste Galanta 1148/M-2004 25.5.2004 4.6.2004 e-mail
Návrh vyhlášky MDPT SR o univerzálnej službe a jej financovaní 794/M-2004 8.4.2004 23.4.2004 e-mail
Vyhodnotenie kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8 a aktualizácia plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR 721/M-2004 31.3.2004 13.4.2004 e-mail
Vyhodnotenie plnenia úsporných opatrení stanovených v Podnikateľskom pláne a plnenia koncepcie sociálnych výdavkov a scenára ekonomického vývoja Železničnej spoločnosti, a. s. za rok 2003 722/M-2004 31.3.2004 13.4.2004 e-mail
Návrh zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 724/M-2004 30.3.2004 16.4.2004 e-mail
Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z. 725/M-2004 30.3.2004 16.4.2004 e-mail
Návrh zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 590/M-2004 24.3.2004 2.4.2004 e-mail
Návrh "Nariadenia vlády SR o ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva)". Materiál obsahuje utajovanú časť, ktorú predkladáme v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočnosti pod č. MDPT-V-14/2/2004 613/M-2004 19.3.2004 8.4.2004 e-mail
Schválenie delegácie SR na 23. Svetový poštový kongres v Bukurešti 608/M-2004 16.3.2004 2.4.2004 e-mail
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z .....2004, o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 523/M-2004 4.3.2004 19.3.2004 e-mail
Správa o účasti delegácie SR na Svetovom summite o informačnej spoločnosti (WSIS-03) (10. - 12. decembra 2003, Ženeva) 471/M-2004 4.3.2004 18.3.2004 e-mail
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Železničnú políciu v súvislosti so zabezpečením bezpečného priebehu Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO 406/M-2004 25.2.2004 10.3.2004 e-mail
Návrh koncepcie financovania výkonov vo verejnom záujme v autobusovej a železničnej doprave 356/M-2004 25.2.2004 10.3.2004 e-mail
Návrh štatútu, personálneho zabezpečenia a organizačného riešenia funkcie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 364/M-2004 20.2.2004 27.2.2004 e-mail
Schéma rozvoja kombinovanej dopravy v SR (Schéma štátnej pomoci) 292/M-2004 11.2.2004 23.2.2004 e-mail
Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 62. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. marca - 6. apríla 2004 v Budapešti 230/M-2004 11.2.2004 26.2.2004 e-mail
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 126/M-2004 26.1.2004 13.2.2004 e-mail
Priebežné vyhodnotenie plnenia národnej politiky pre elektronické komunikácie 86/M-2004 22.1.2004 30.1.2004 e-mail
Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o leteckej doprave 33/M-2004 12.1.2004 23.01.2004 e-mail
Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapúrskej republiky o leteckých dopravných službách 34/M-2004 12.1.2004 23.01.2004 e-mail

Aktuálne materiály na pripomienkové konanie